97.2a.3. Om inhabilitet for et amtsrådsmedlem, der var andelshaver henholdsvis medlem af bestyrelsen og repræsentantskabet i et slagteri

28-05-1997

En borger bad Indenrigsministeriet om at vurdere, om tre medlemmer af amtsrådets teknik- og miljøudvalg, der var leverandører til og andelshavere i et slagteri, der var et andelsselskab, var inhabile i forbindelse med udvalgets beslutning om udsættelse af tidsfristen for etablering af støjbegrænsende foranstaltninger ved slagteriet.

Indenrigsministeriet fandt ikke grundlag for at antage, at de tre udvalgsmedlemmer i den konkrete sag havde haft en sådan særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald, at de pågældende måtte anses for inhabile efter forvaltningslovens § 3, stk. 1, nr. 1. Uanset om etableringen af de støjbegrænsende foranstaltninger ville blive finansieret ved optagelse af lån eller ved selvfinansiering, eller om udgiften i givet fald ville påvirke andelshavernes efterbetaling, udgjorde de tre udvalgsmedlemmers omsætning til slagteriet kun en ringe del af slagteriets samlede omsætning, og de tre udvalgsmedlemmers umiddelbare økonomiske fordel (rentefordelen i to år) havde derfor været af tilsvarende ringe betydning.

Et fjerde udvalgsmedlem, der var medlem af andelsselskabets bestyrelse og repræsentantskab, måtte efter Indenrigsministeriets opfattelse som udgangspunkt være inhabil efter forvaltningslovens § 3, stk. 1, nr. 3, idet medlemmet som bestyrelsesmedlem i andelsselskabet, også skulle varetage selskabets interesser.

De tre udvalgsmedlemmer, der alene var andelshavere i andelsselskabet, var efter Indenrigsministeriets opfattelse ikke inhabile i den konkrete sag efter forvaltningslovens § 3, stk. 1, nr. 3, idet andelsselskabet havde 10-11.000 andelshavere, og der ikke forelå oplysninger, der tydede på, at de tre medlemmer havde haft den fornødne særlige og individuelle interesse i sagens udfald. Der forelå heller ikke i sagen i øvrigt omstændigheder, der kunne bevirke inhabilitet efter forvaltningslovens § 3, stk. 1, nr. 5.

 

Indenrigsministeriets brev af 28. maj 1997 til en borger
- 4.k.kt., j.nr. 1997/1220/065-2