97.3.4. Om en kommunes adgang til at etablere og drive et biogasanlæg beliggende uden for kommunegrænsen

09-10-1997

Udtalt, at spørgsmålet om, hvorvidt en kommune kan opføre og drive et biogasanlæg med henblik på at forsyne borgere i en anden kommune med varme, ikke er reguleret i den skrevne lovgivning. Spørgsmålet skal derfor afgøres efter almindelige kommunalretlige grundsætninger om kommuners opgavevaretagelse.

Det antages efter disse grundsætninger, at de opgaver, som en kommune kan påtage sig, som udgangspunkt skal være geografisk afgrænset til den pågældende kommunes område. Såfremt det er nødvendigt af hensyn til den pågældende kommunes fællesskab at løse en opgave uden for kommunens geografiske område, vil dette efter omstændighederne kunne være lovligt.

Efter de nævnte kommunalretlige grundsætninger kan kommuner endvidere som udgangspunkt ikke drive handel, håndværk, industri og finansiel virksomhed, medmindre der foreligger lovhjemmel hertil. Udgangspunktet fraviges dog bl.a. for så vidt angår produktion til eget brug. Kommuner kan endvidere for at undgå værdispild på det frie marked, herunder til andre kommuner, lovligt afsætte eventuelle biprodukter fra en kommunal virksomhed samt i et vist, begrænset omfang sælge en overkapacitet og således varetage opgaver, der ikke normalt er kommunale. Det er dog for så vidt angår salg af overkapacitet bl.a. en betingelse, at den pågældende kommunale aktivitet ikke er dimensioneret med det formål at opnå mulighed for at varetage opgaver, der normalt ikke er kommunale, samt at overkapaciteten af hensyn til varetagelsen af den kommunale opgave ikke kan afskaffes.

Indenrigsministeriet antog på denne baggrund, at en kommune kan etablere og drive et biogasanlæg med henblik på forsyning af varme til borgere i en anden kommune, hvis dette er en nødvendig forudsætning for at den førstnævnte kommune kan varetage sine opgaver vedrørende biogasvirksomhed med henblik på varmeforsyning til kommunens egne borgere, eller såfremt de oven for nævnte betingelser for salg af overkapacitet er opfyldt.

Efter Indenrigsministeriets opfattelse kunne det forhold, at der kan opnås visse stordriftsfordele o.lign. ved tillige at etablere og drive biogasanlæg, som forsyner en anden kommunes borgere, ikke anses for en nødvendig forudsætning for etablering og drift af biogasanlæg til varmeforsyning af kommunens egne borgere. Muligheden for at opnå sådanne stordriftsfordele mv. kunne således ikke i sig selv begrunde en fravigelse fra ovennævnte udgangspunkt om, at en kommune alene kan varetage opgaver for kommunens egne borgere.

Endvidere udtalt, at en kommune efter Indenrigsministeriets opfattelse således kun helt undtagelsesvis ud fra overkapacitetsbetragtninger vil kunne fravige udgangspunktet om, at en kommune ikke uden lovhjemmel kan drive erhvervsvirksomhed, og etablere og drive et biogasanlæg med henblik på forsyning af en anden kommunes borgere.

Indenrigsministeriets brev af 9. oktober 1997 til et tilsynsråd
- 2. k.kt. j.nr. 1997/11121/650-2