97.4.1. Om godkendelse af en samarbejdsaftale vedrørende en døgninstitution for børn og unge

15-07-1997

Efter § 60 i den kommunale styrelseslov skal aftaler om samarbejde mellem kommuner, som vil medføre indskrænkning i de enkelte deltagende kommunalbestyrelsers beføjelser, godkendes af tilsynsmyndigheden, medmindre andet særligt er hjemlet i lovgivningen.

I den konkrete sag havde to kommuner og en amtskommune indgået en samarbejdsaftale om drift af en døgninstitution for børn og unge, der var ejet af en af kommunerne.

Udtalt, at det efter Indenrigsministeriets opfattelse ikke fremgik klart af aftalegrundlaget, hvorvidt bestyrelsen, der varetog "det overordnede samarbejde" mellem de deltagende kommuner, var tillagt en selvstændig kompetence inden for rammerne af det vedtagne budget til at træffe beslutning om institutionens driftsforhold. Det samme gjaldt i et vist omfang med hensyn til styregruppen, der skulle have "indseende med den daglige drift og det pædagogiske arbejde, herunder udøve budget og bevilingskontrol..".

På grundlag af det i sagen oplyste lagde Indenrigsministeriet imidlertid til grund, at styregruppen og bestyrelsen var tillagt en kompetence, der begrænsede de deltagende kommunalbestyrelsers beføjelser i forhold til institutionen. Endvidere blev det lagt til grund, at lederen af institutionen, der var ansat under den kommune, som ejede institutionen, i indholdsmæssige spørgsmål vedrørende institutionen var undergivet styregruppen og bestyrelsen.

På denne baggrund fandt Indenrigsministeriet, at der var overladt en dispositionsret til selvstændige organer på en sådan måde og af en sådan karakter, at det i henhold til styrelseslovens § 60 krævede tilsynsmyndighedernes godkendelse.

Indenrigsministeriets brev af 15. juli 1997 til et tilsynsråd
- 1. k.kt. j.nr. 1997/1050-20