97.5.10. Om godkendelse af vederlag til bestyrelsesmedlemmer i et kommunalt fællesskab

25-02-1997

Indenrigsministeriet havde tidligere godkendt, at formanden for Naturgas Midt-Nord I/S blev vederlagt med 25 % af den højeste borgmesterløn i området, hvilket på tidspunktet for afgørelsen af 25. februar 1997 svarede til ca. 130.000 kr. årligt.

Ved afgørelse af 25. februar 1997 fandt ministeriet efter en samlet vurdering af oplysningerne om den arbejdsindsats, herunder det timeforbrug ud over mødedeltagelsen, som var forbundet med hvervet, efter omstændighederne at kunne godkende et fast vederlag til næstformanden for Naturgas Midt-Nord I/S på 40 % af formandsvederlaget (mindre end de 50 %, selskabet havde ønsket) og et fast vederlag til de øvrige bestyrelsesmedlemmer på 15 % af formandsvederlaget (mindre end de 25 %, selskabet havde ønsket).

Timeforbruget for bestyrelsesmedlemmerne var ifølge det oplyste 206 timer årligt, og timeforbruget for næstformanden var yderligere 205 timer årligt.

Ministeriet kunne ikke godkende, at de menige medlemmer ud over et fast vederlag på 15 % af formandsvederlaget tillige skulle modtage erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, men ministeriet kunne dog tiltræde, at medlemmerne fik valgfrihed mellem det faste vederlag på den ene side og erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og diæter på den anden side.

Indenrigsministeriets skrivelse af 25. februar 1997 til et kommunalt fællesskab
- 1.k., j.nr. 1992/1050-24, Forvaltningsjura