97.5.12. Om vederlæggelse af personer, som af amtsrådet var indstillet til at indtræde i en fondsbestyrelse

10-12-1997

En amtskommune havde forespurgt Indenrigsministeriet, om der var hjemmel til udbetaling af vederlag til den person, som amtsrådet havde indstillet til at indtræde i bestyrelsen for Fonden Familiecenter for Døvblinde som amtskommunens repræsentant.

Indenrigsministeriet udtalte blandt andet, at udtrykket ”efter valg af kommunalbestyrelsen” i § 16, stk. 1, litra b, i lov om kommunernes styrelse som udgangspunkt skulle forestås bogstaveligt. Spørgsmålet om, hvorvidt en person kunne anses for valgt af amtsrådet i henhold til § 16, stk. 1, litra b, burde afgøres efter samme principper, som gjaldt for afgrænsningen af begrebet ”valg” efter § 25, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse.

Dette indebar, at i de tilfælde, hvor en indstilling kunne anses for fyldestgørende, selv om den kun omfattede det antal personer, der skulle vælges, antoges der at gælde en almindelig formodning for, at indstillingen ikke var bindende, idet et modsat resultat ville indebære, at valget reelt blev foretaget af den indstillende myndighed.

Hvis der undtagelsesvis måtte antages, at en indstilling var bindende, selv om den alene omfattede det antal personer, der skulle vælges, måtte de pågældende medlemmer anses for valgt af amtsrådet.

Kun i de tilfælde, hvor der var holdepunkter for at antage, at amtsrådets indstilling af personer til en bestyrelse reelt var bindende, kunne der efter ministeriets opfattelse blive tale om at betragte de pågældende som ”valgt” af amtsrådet.

Indenrigsministeriet måtte lægge til grund, at amtsrådets indstilling af en kandidat til fondens bestyrelse var fyldestgørende.

Efter Indenrigsministeriets opfattelse var der ikke i vedtægterne for Fonden Familiecenter for Døvblinde eller i øvrigt i sagen holdepunkter for at antage, at amtsrådets indstilling var bindende for Dansk Døvblinde-Forening ved foreningens udpegning af bestyrelsens medlemmer.

Der var derfor ikke hjemmel til i lov om kommunernes styrelse at yde diæter og tabt arbejdsfortjeneste til det af amtsrådet indstillede medlem af bestyrelsen.

Opmærksomheden henledes på en tilsvarende skrivelse, som ministeriet har afsendt samme dag, og som er optaget i resumédatabasen som 97.5.1.

Indenrigsministeriets skrivelse af 10. december 1997 til en amtskommune
- j.nr. 1997/1361-2, Forvaltningsjura