97.5.3. Om kommunalbestyrelsens udpegning af medlemmer til bestyrelsen for et selskab m.v. og om vederlæggelsen af sådanne medlemmer

01-07-1997

En amtskommune havde stillet Indenrigsministeriet en række spørgsmål vedrørende udpegning og vederlæggelsen af de personer, der udpeges som amtskommunens repræsentant i fonde, foreninger, aktieselskaber, anpartsselskaber eller interessentskaber.

Indenrigsministeriet udtalte i den anledning:

a. Om amtsrådet kunne delegere sin kompetence til at udpege sine repræsentanter i bestyrelser, nævn m.v.

Indenrigsministeriet udtalte, at det var Indenrigsministeriets opfattelse, at det fulgte af § 17, stk. 3, i lov om kommunernes styrelse, at valg af medlemmer til de i § 17, stk. 1 og 2 nævnte udvalg m.v. fandt sted umiddelbart efter valg af kommunalbestyrelsens formand og næstformand (næstformænd). Dvs. valgene skulle finde sted på det konstituerende møde. Heri lå et krav om, at udpegelsen af alle de omhandlede medlemmer skete af kommunalbestyrelsen selv. Kompetencen kunne ikke delegeres til et udvalg eller til forvaltningen.

Indenrigsministeriet udtalte herefter, at amtsrådet således ikke lovligt kunne delegere sin udpegningskompetence til økonomiudvalget eller et af de stående udvalg.

b. Om amtsrådet kunne træffe beslutning om vederlæggelse af ikke-amtsrådsmedlemmer, der af økonomiudvalget eller et stående udvalg er udpeget til et kommunalt hverv

Indenrigsministeriet udtalte, at adgangen til vederlæggelse efter § 16, stk. 1, litra b, i lov om kommunernes styrelse var betinget af, at de pågældende var valgt af kommunalbestyrelsen.

Det var Indenrigsministeriets opfattelse, at udtrykket ”efter valg af kommunalbestyrelsen” i § 16, stk. 1, litra b, skulle forstås efter bestemmelsens ordlyd, således at kun de, der var udpeget af amtsrådet, var omfattet af adgangen til at modtage diæter m.v. efter § 16 a, stk. 1, jf. § 16, stk. 1, litra b.

c. Om amtsrådet kunne delegere sin adgang til at træffe beslutning om vederlæggelse af ikke-amtsrådsmedlemmer til et udvalg

Indenrigsministeriet udtalte, at følgende bl.a. fremgik af bemærkningerne til § 16 a, stk. 1, i Folketingstidende 1994/95, tillæg A, side 2089:

Som det er tilfældet efter de gældende regler, kan kommunalbestyrelsen beslutte at yde diæter og erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til ikke-kommunalbestyrelsesmedlemmer for varetagelsen af kommunale hverv, der udføres efter valg af kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen kan træffe sådanne beslutninger i hvert enkelt tilfælde eller i generel form ved vedtagelse af et diætregulativ, men beslutningsretten kan ikke ved delegation overlades til et af kommunalbestyrelsen nedsat udvalg eller forvaltningen.”

På denne baggrund var det Indenrigsministeriets opfattelse, at amtsrådets beslutningskompetence i henhold til § 16 a, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse ikke kunne delegeres til et af amtsrådet nedsat udvalg eller forvaltningen.

d. Om amtsrådet kunne delegere til økonomiudvalget sin adgang til at afgøre, om et kursus må anses for at have betydning for varetagelsen af hvervet

Efter den dagældende bestemmelse i § 16, stk. 1, litra c, i lov om kommunernes styrelse omfattede kommunalbestyrelsesmedlemmets faste vederlag deltagelse i kurser m.v., der af kommunalbestyrelsen ansås for at have betydning for varetagelsen af de under litra a og b nævnte hverv.

Indenrigsministeriet henviste til, at ministeriet i et tidligere brev af 24. september 1996 til Amtsrådsforeningen havde udtalt, at afgørelseskompetencen i henhold til § 16, stk. 1, litra c, ikke kunne delegeres til økonomiudvalget eller et stående udvalg.

Indenrigsministeriet henviste videre til, at ministeriet i brevet af 24. september 1996 havde udtalt, at de praktiske problemer, der måtte være forbundet med dette delegationsforbud, eventuelt kunne afhjælpes ved udarbejdelse af generelle regler – f.eks. i et særligt regulativ – for, hvilke kurser m.v. amtsrådet anså for at have betydning for varetagelsen af de hverv, der var nævnt i § 16, stk. 1, litra a og b, i lov om kommunernes styrelse.

Indenrigsministeriet udtalte herefter, at det således var amtsrådet, der skulle tage stilling til, om et kursus eller lignende kunne anses for at have betydning for hvervet. Det fulgte heraf, at i det omfang dette skøn udmøntedes i generelle regler, skulle disse i det væsentlige udtømme skønnet, således at det i det væsentlige beroede på objektivt konstaterbare kendsgerninger, om et kursus, som et amtsrådsmedlem – eller et ikke-amtsrådsmedlem, jf. § 16 a, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse – ønskede at deltage i, var omfattet af den pågældende bestemmelse.

Det af amtsrådet vedtagne regulativ overlod det til økonomiudvalget at afgøre, om et kursus havde betydning for varetagelsen af hvervet. Der var dermed tale om en delegation, som amtsrådet efter Indenrigsministeriets opfattelse ikke lovligt kunne beslutte.

Opmærksomheden henledes på, at kommunalbestyrelsen ved lov nr. 456 af 7. juni 2001, hvorved § 16, stk. 1, litra c blev ændret, har fået adgang til at bemyndige økonomiudvalget til at bestemme, hvilke kurser m.v. der anses for at have betydning for varetagelsen af de hverv, der er nævnt i § 16, stk. 1, litra a og b i lov om kommunernes styrelse, og som dermed giver medlemmet ret til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste efter § 16, stk. 5.

e. Om ikke-amtsrådsmedlemmer udpeget i medfør af § 68 a i lov om kommunernes styrelse kunne vederlægges efter reglerne i lov om kommunernes styrelse

Indenrigsministeriet udtalte, at § 68 a i lov om kommunernes styrelse alene vedrørte det kommunalretlige spørgsmål om kommunalbestyrelsens adgang til at udpege et eller flere medlemmer til bestyrelsen for et selskab, en forening, en fond m.v., der ikke udelukkende varetog kommunale opgaver. De hidtil gældende regler om kommunalbestyrelsens adgang til udpege medlemmer af bestyrelser for selskaber, foreninger, fonde m.v. berørtes ikke af bestemmelserne i § 68 a, og kommunalbestyrelser kunne fortsat efter disse regler deltage i ledelsen af selskaber m.v., der udelukkende varetog kommunale opgaver.

Det afgørende for, om amtsrådet kunne beslutte at udbetale diæter m.v. efter § 16 a, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse var således, om selskabet udelukkende varetog kommunale opgaver, idet medlemskab af bestyrelsen i så fald var et kommunalt hverv, som amtsrådsmedlemmerne var pligtige til at varetage, jf. § 17, stk. 5, i lov om kommunernes styrelse, eller om amtsrådets udpegning skete med hjemmel i § 68 a i lov om kommunernes styrelse.

Indenrigsministeriets brev af 1. juli 1997 til en amtskommune
- 4. k., j.nr. 1997/1308/080-1