97.5.5. Om godkendelse af vederlag til bestyrelsesmedlemmer i Hovedstadens Sygehusfællesskab

05-02-1997

Bestyrelsen for Hovedstadens Sygehusfællesskab anmodede Indenrigsministeriet om i henhold til § 11, stk. 1, i lov nr. 1132 af 21. december 1994 om Hovedstadens Sygehusfællesskab at godkende faste vederlag til bestyrelsens formand, næstformand, bestyrelsesmedlemmer og stedfortrædere.

Indenrigsministeriet godkendte ved brev af 1. december 1995 de foreslåede vederlag på 180.000 kr. til bestyrelsens formand, 60.000 kr. til hvert bestyrelsesmedlem og 10.000 kr. til hver stedfortræder. I samme brev tilkendegav ministeriet, at ministeriet ikke på det foreliggende grundlag kunne godkende, at de to næstformænd hver modtog et vederlag på 120.000 kr., idet disse vederlag lå væsentligt over de vederlag, der blev oppebåret af næstformanden i lignende bestyrelser. Ministeriet anmodede derfor om nærmere begrundelse for baggrunden for de foreslåede næstformandsvederlag, herunder om en redegørelse for arbejds- og ansvarsbyrden for de to næstformænd i bestyrelsen sammenholdt med ansvars- og arbejdsbyrden for næstformanden i lignende bestyrelser.

Indenrigsministeriet modtog herefter bl.a. en oversigt udarbejdet af Sundhedsministeriet over vederlæggelsen af medlemmer i en række bestyrelser, udvalg og lignende. Oversigten viste, at honoraret til næstformanden i 6 af de 7 nævnte bestyrelser varierede fra 25.000 kr. til 70.000 kr., samt at næstformanden i bestyrelsen for A/S Storebæltsforbindelsen modtog 120.000 kr.

Ved brev af 5. februar 1997 meddelte Indenrigsministeriet efter at have modtaget Sundhedsministeriets oversigt , at ministeriet ikke fandt, at der i den anførte begrundelse for de foreslåede næstformandsvederlag var anført forhold, der kunne begrunde, at de pågældende næstformænd oppebar vederlag, der lå væsentligt over de vederlag, der efter oversigten blev oppebåret af næstformænd for lignende bestyrelser. Ministeriet bemærkede herved, at næstformændenes arbejdsbyrde - henset bl.a. til den for bestyrelsen anførte mødevirksomhed - ikke kunne antages at afvige væsentligt fra den arbejdsbyrde, der var pålagt næstformænd for lignende bestyrelser, ligesom de to næstformænd ikke på det foreliggende grundlag sås at være pålagt et ansvar, der afveg væsentligt fra det ansvar, som næstformænd for lignende bestyrelser måtte antages at have.

Indenrigsministeriet bemærkede endvidere, at der i A/S Storebæltsforbindelsen alene var én næstformand.

På denne baggrund kunne Indenrigsministeriet ikke godkende de foreslåede vederlag til bestyrelsens to næstformænd på 120.000 kr. årligt, men alene godkende vederlag til hver næstformand på 90.000 kr. årligt.

Indenrigsministeriets brev af 5. februar 1997 til Hovedstadens Sygehusfællesskab
- 1. k., j. nr. 1994/1059-9

Indenrigsministeriets brev af 1. december 1995 til Hovedstadens Sygehusfællesskab
- 1. k., j. nr. 1994/1059-9