97.8.4. Om en amtskommunes adgang til at indrykke annoncer i forskellige aviser i forbindelse med et kommunalvalg

18-12-1997

Udtalt, at kommuner og amtskommuner efter almindelige kommunalretlige grundsætninger om kommuners og amtskommuners opgavevaretagelse ikke uden lovhjemmel kan varetage partipolitiske formål. En kommune eller en amtskommune kan derfor ikke uden lovhjemmel indrykke partipolitiske annoncer i dagblade m.v.

Derimod kan kommuner og amtskommuner efter de nævnte grundsætninger uden lovhjemmel varetage informationsmæssige opgaver ved at orientere borgerne om kommunale og amtskommunale forhold og opgaver, f.eks. i informationsaviser, annoncer m.v. Kommuner og amtskommuner kan efter de nævnte grundsætninger også uden lovhjemmel yde støtte til nærdemokratiske aktiviteter, herunder indrykke annoncer med det formål generelt at øge interessen for at deltage i de kommunale valg.

Det afgørende ved vurderingen af, om en kommunal informationsvirksomhed er lovlig, er, om denne er af neutralt oplysende karakter.

De annoncer vedrørende miljøet, som en amtskommune i den konkrete sag havde indrykket i forbindelse med et kommunalvalg, indeholdt en redegørelse for det pågældende område og de problemstillinger, der gjorde sig gældende på området, samt en opfordring til at stemme ved amtsrådsvalget for at få indflydelse på den pågældende opgavevaretagelse.

Indenrigsministeriet fandt ikke grundlag for at antage, at amtskommunen havde varetaget ulovlige formål med annoncerne, herunder partipolitiske formål.

Indenrigsministeriet fandt på den baggrund ikke, at det var ulovligt, at amtskommunen havde indrykket de pågældende annoncer.

Indenrigsministeriets brev af 18. december 1997 til en række landboforeninger
- 2. k.kt. j.nr. 1997/1110/080-1