97.8.7. Om betingelserne for, at en kommune kan opkræve gebyrer ved udsendelse af erindringsskrivelser efter gebyrloven

21-03-1997

Indenrigsministeriet udtalte over for en borger, at betingelserne efter gebyrloven for, at en kommunalbestyrelse for en given ydelse kunne træffe beslutning om opkrævning af gebyrer ved udsendelse af erindringsskrivelser i henhold til gebyrloven, var, at der ikke i den øvrige lovgivning var fastsat særlige regler om opkrævning af gebyrer ved udsendelse af erindringsskrivelser, at der var tale om en ydelse, der blev opkrævet eller inddrevet af kommunen, og at den omhandlede ydelse i lovgivningen var tillagt udpantningsret.

Indenrigsministeriet udtalte endvidere efter indhentet udtalelse fra Justitsministeriet, at betaling for en musikskole var tillagt udpantningsret efter § 1, stk. 1, nr. 3, i lov om udpantning og udlæg uden grundlag af dom eller forlig, og at der ikke var grundlag for at antage, at den i sagen omhandlede kommune havde handlet i strid med gebyrloven ved at kræve 200 kr. i gebyr for udsendelse af en erindringsskrivelse om betaling for borgerens søns musikskole. Det var oplyst, at ydelsen havde en størrelse på 89 kr.

Indenrigsministeriets brev af 21. marts 1997 til en borger
- 4. k. kt., j.nr. 1997-1171/621-1