98.2a.3. Om inhabilitet for et amtsråd, der var udpeget af amtsrådet til bestyrelsen for en selvejende institution, ved spørgsmålet om en erstatningssag mod institutionen

21-09-1998

Indenrigsministeriet var mest tilbøjeligt til at mene, at et amtsrådsmedlem, der var udpeget af amtsrådet til bestyrelsen for en selvejende institution, måtte antages at have været inhabilt, jf. forvaltningslovens § 3, stk. 1, nr. 3 og 5, ved amtsrådets behandling af en nærmere redegørelse fra institutionens bestyrelse om de forhold, der havde nødvendiggjort et yderligere tilskud fra amtskommunen til institutionen. Dette skyldtes, at amtsrådet i den foreliggende sag på baggrund af den meddelte ekstrabevilling til institutionen havde ønsket en nærmere redegørelse fra institutionens bestyrelse om de forhold, der havde nødvendiggjort et yderligere tilskud, og at dette måtte anses som led i det tilsyn med institutionen, som påhvilede amtsrådet som tilskudsgiver i forhold til institutionen. Amtsrådet havde endvidere ved sin stillingtagen til bestyrelsens redegørelse bl.a. skullet vurdere, hvorvidt der var grundlag for at udtale kritik af de af amtsrådet valgte bestyrelsesmedlemmers handlinger og undladelser.

Indenrigsministeriet fandt endvidere, at amtsrådsmedlemmet var inhabilt, jf. forvaltningslovens § 3, stk. 1, nr. 1, ved amtsrådets behandling af spørgsmål om evt. indhentelse af en ny (advokat)redegørelse om, hvorvidt der var grundlag for at rejse en erstatningssag over for medlemmer af bestyrelsen for den selvejende institution, og om udsigterne til, at en eventuel sag kunne gennemføres med et for amtskommunen positivt resultat. Indenrigsministeriet henviste til, at en indhentelse af en fornyet advokatredegørelse efter ministeriets opfattelse kunne aktualisere en drøftelse af amtsrådets mulighed for samt ønske om at anlægge sag mod det pågældende amtsrådsmedlem eller andre af institutionens bestyrelsesmedlemmer. I inhabilitetsvurderingen kan hele sagens forløb og ikke blot den konkrete afstemning indgå. Det forhold, at der tidligere var stillet forslag om at udtrykke mistillid til institutionens bestyrelse samt indhentet en advokatredegørelse for amtsrådets mulighed for at gøre et eventuelt ansvar gældende over for bestyrelse, gjorde, at der kunne være en vis tvivl om, hvorvidt medlemmet kunne behandle sagen på en upartisk måde.

Indenrigsministeriets brev af 21. september 1998 til et amtsrådsmedlem
- 4. k.kt., j.nr. 1997/1220/015-3