98.5.10. Om en erhvervsdrivendes dokumentation for erstatning for tabt arbejdsfortjeneste

24-03-1998

En amtskommune havde bl.a. spurgt Indenrigsministeriet om, hvilke krav amtsrådet kunne stille til et medlem, der havde valgt at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, hvis amtsrådet ikke fandt, at medlemmets lidte tab var sandsynliggjort.

Indenrigsministeriet oplyste, at amtsrådet konkret skulle afgøre dette fra sag til sag, men hvis der i den konkrete sag opstod tvivl, kunne det være en mulighed, at amtsrådet f.eks. indhentede en årsopgørelse fra det pågældende medlem. Såfremt medlemmets tab ud fra erklæringen sammenholdt med årsopgørelsen fortsat ikke var sandsynliggjort, kunne amtsrådet udbede sig yderligere dokumentation.

Indenrigsministeriet nævnte herefter som eksempel, at amtsrådet i tilfælde, hvor amtsrådets møder afholdtes uden for almindelig arbejdstid, almindeligvis burde stille større krav til dokumentationen for det lidte tab. Over for en selvstændig erhvervsdrivende med en lille årsindtægt, der krævede erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for møder afholdt om aftenen, var der således eventuelt grund til efter omstændighederne at afkræve en mere specifik dokumentation for det lidte tab.

Indenrigsministeriets telefonnotat af 24. marts 1998 vedr. en henvendelse fra en amtskommune
- 4. kommunekontor