98.5.11. Om diæter m.v. til de af amtsrådet udpegede medlemmer af bestyrelsen for en selvejende institution

31-08-1998

En amtsråd havde som bestyrelsesmedlemmer i en række selvejende institutioner udpeget repræsentanter, der ikke er medlemmer af amtsrådet. Amtsrådet havde endvidere besluttet, at der kunne ydes diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste til de bestyrelsesmedlemmer, som amtsrådet har udpeget.

Amtskommunen havde i den forbindelse blandt andet spurgt Indenrigsministeriet om, hvorvidt der tillige skulle ydes diæter m.v. til de medlemmer af bestyrelsen, der ikke er udpeget af amtsrådet, såfremt der ydes diæter m.v. til de medlemmer af bestyrelsen, der er udpeget af amtsrådet, men ikke er medlemmer af amtsrådet.

Indenrigsministeriet udtalte blandt andet, at hvis amtsrådet traf beslutning om at yde diæter m.v., skulle beslutningen herom omfatte alle de medlemmer – men også kun de medlemmer – som amtsrådet har valgt.

Hvorvidt der herudover måtte være en pligt for amtskommunen/den selvejende institution, måtte bero på reglerne i Socialministeriets lovgivning.

Indenrigsministeriets telefonnotat af 31. august 1998 vedr. en henvendelse fra en amtskommune
- 4.k.kt.