98.5.2. Om godkendelse af vederlag til bestyrelsesmedlemmer i kommunale fællesskaber

05-02-1998

Ved afgørelse af 5. februar 1998 meddelte ministeriet, at ministeriet fortsat alene kunne godkende et fast vederlag på 40 pct. af formandens vederlag til næstformanden, svarende til ca. 52.000 kr. og ca. 280 arbejdstimer årligt, og på 15 pct. af formandens vederlag til de menige bestyrelsesmedlemmer i Naturgas Midt-Nord I/S, svarende til ca. 19.500 kr. og ca. 105 arbejdstimer årligt.

Ministeriet udtalte i den forbindelse, at det i forhold til menige bestyrelsesmedlemmer var yderst sjældent, at ministeriet havde fraveget udgangspunktet om, at vederlæggelse skulle ske ved mødediæter. Dette var udelukkende sket i de tilfælde, hvor ministeriet efter en samlet vurdering af oplysningerne om den arbejdsindsats, herunder det timeforbrug ud over mødedeltagelsen, som var forbundet med bestyrelseshvervet, og en vurdering af selskabets karakter havde fundet, at det påhvilede bestyrelsesmedlemmerne at yde en betydelig arbejdsindsats, der ikke direkte var knyttet til mødevirksomhed, og ydermere, at selskabet havde en sådan karakter og størrelse, at der var knyttet et ganske særligt ansvar til hvervet som bestyrelsesmedlem. Ministeriet vurderede, at dette gjorde sig gældende for bestyrelsesmedlemmerne i Naturgas Midt-Nord I/S.

Ministeriet kunne dog ikke godkende vederlag, der ganske betragteligt oversteg de vederlag, ministeriet hidtil havde godkendt, og som lå over det niveau, som i øvrigt var gældende inden for det offentlige for varetagelsen af sådanne hverv.

Indenrigsministeriets afgørelse af 5. februar 1998
- 4.k.kt, j.nr. 1997/1361-9