98.5.8. Om udbetaling af eftervederlag til en udvalgsformand, der efter en måned genindtrådte som formand

17-03-1998

En kommune havde spurgt Indenrigsministeriet om, hvorvidt den af kommunen udbetalte efterløn (senere ændret til: eftervederlag) til en udvalgsformand skulle tilbagebetales. Udvalgsformanden havde fratrådt hvervet som formand, men fortsatte som menigt medlem af udvalget. Da den nye udvalgsformand efter ca. en måned blev syg, blev den tidligere formand efter omkonstituering på ny formand.

Indenrigsministeriet udtalte, at den pågældende udvalgsformand havde ret til efterløn, når udvalgsformanden ikke længere var udvalgsformand, jf. § 17 i den dagældende vederlagsbekendtgørelse. Denne ret bortfaldt, såfremt udvalgsformanden blev amtsborgmester, borgmester eller formand for et af de i §§ 12 og 13 nævnte udvalg.

Da den pågældende på tidspunktet for udbetalingen af efterlønnen var ophørt som udvalgsformand og derfor berettiget til efterløn, var der ikke hjemmel til at kræve tilbagebetaling.

Det forudsattes herved, at det var på grund af uforudsete omstændigheder, at den pågældende var nødsaget til at genindtræde som formand, og at der derved ikke var noget, der tydede på, at der var tale om et forsøg på omgåelse.

Indenrigsministeriets telefonnotat af 17. marts 1998 vedr. en henvendelse fra en kommune
- 4. kommunekontor