98.8.10. Om rykkergebyrer efter gebyrloven tilfaldt en af kommunen ejet forsyningsvirksomhed

28-05-1998

En kommune havde forespurgt, om de rykkergebyrer, som kommunen opkrævede i medfør af gebyrloven, jf. lov nr. 939 af 27. december 1991, som senest ændret ved lov nr. 1093 af 29. december 1997, tilfaldt kommunens forvaltning eller en af kommunen ejet forsyningsvirksomhed.

Indenrigsministeriet lagde til grund, at forsyningsvirksomhederne ejedes af kommunen og som sådanne måtte anses for at være en del af kommunen, uanset at forsyningsvirksomhedernes aktiviteter udelukkende var brugerfinansierede.

Indenrigsministeriet udtalte, at det efter gebyrloven var en forudsætning, at der ikke i den øvrige lovgivning var bestemmelser, som regulerede kommunens mulighed for at opkræve sådanne rykkergebyrer, jf. gebyrlovens § 1.

Indenrigsministeriet udtalte herefter, at det fulgte af gebyrlovens § 2, stk. 2, at gebyret tilfaldt kommunen, at bestemmelserne i gebyrloven ikke regulerede fordelingen af indtægter fra rykkergebyrer internt i kommunen. Spørgsmålet skulle derfor, medmindre andet var fastsat i lovgivningen vedrørende de enkelte forsyningsområder, afgøres efter almindelige kommunalretlige grundsætninger om kommuners opgavevaretagelse.

Det antoges efter disse grundsætninger, at kommuners varetagelse af forsyningsvirksomhed skulle ske i overensstemmelse med et såkaldt hvile i sig selv-princip. Dette princip indebar, at forsyningsvirksomhedens indtægter og udgifter set over en årrække skulle balancere, samt at der skulle være en klar adskillelse mellem den pågældende forsyningsvirksomheds økonomi og kommunens økonomi. Efter Indenrigsministeriets opfattelse førte hvile i sig selv-princippet til, at såvel indtægter som udgifter, f.eks. en inddrivelse vedrørende en forsyningsvirksomheds fordringer på forbrugsafgifter, henholdsvis tilkom og påhvilede forsyningsvirksomheden. Indenrigsministeriet fandt derfor, at et gebyr opkrævet i forbindelse med et rykkerbrev vedrørende ikke rettidig betalt forbrugsafgift til en forsyningsvirksomhed tilfaldt forsyningsvirksomheden.

Indenrigsministeriets brev af 28. maj 1998 til en kommune
- 4.k.kt., j.nr. 1998/1171/851-1