98.8.12. Om kommunalbestyrelsens delegation af kompetencen til at træffe beslutning om opkrævning af gebyrer efter gebyrloven

18-12-1998

Indenrigsministeriet udtalte over for KL, at kommunalbestyrelsen kunne delegere kompetencen til at træffe beslutning om opkrævning af gebyrer efter gebyrloven til henholdsvis kommunens økonomiudvalg og til forvaltningen.

Det forudsattes herved, at der forelå den fornødne bevillingsmæssige hjemmel til at opkræve gebyrer, jf. § 40, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse, og at en beslutning om opkrævning af gebyrer efter gebyrloven eller om ændring af gebyrernes størrelse ikke var i strid med kommunalbestyrelsens forudsætninger i forbindelse med vedtagelsen af bevillingen eller andre vedtagelser i kommunalbestyrelsen.

Indenrigsministeriets brev af 18. december 1998 til KL
- 4. k. kt., j.nr. 1998/1170-5