98.8.6. Om forholdet mellem de kommunale tilsynsmyndigheders og konkurrencemyndighedernes kompetence

24-08-1998

I anledning af ikrafttrædelsen den 1. januar 1998 af den nye konkurrencelov, jf. lov nr. 384 af 10. juni 1997, meddelte Indenrigsministeriet følgende om forholdet mellem de kommunale tilsynsmyndigheders og konkurrencemyndigheders kompetence:

Det kommunale tilsyn omfatter kun den lovgivning, der særligt retter sig til kommunerne og offentlige myndigheder. De kommunale tilsynsmyndigheder kan derimod ikke tage stilling til spørgsmål om kommuners overholdelse af lovgivning, der gælder for både offentlige myndigheder og private. De kommunale tilsynsmyndigheder kan derfor ikke tage stilling til spørgsmål om kommuners overholdelse af konkurrenceloven. En kommunal tilsynsmyndighed, der modtager en henvendelse vedrørende en kommunes overholdelse af konkurrenceloven, skal derfor i overensstemmelse med forvaltningslovens § 7, stk. 2, videresende henvendelsen til konkurrencemyndighederne med henblik på konkurrencemyndighedernes behandling af de konkurrenceretlige spørgsmål.

Konkurrenceloven regulerer alene spørgsmålet om skadelige virkninger af konkurrencebegrænsninger. Loven regulerer ikke i øvrigt spørgsmål om lovligheden af kommuners beslutninger og opgavevaretagelse. De kommunale tilsynsmyndigheder skal derfor, uanset om en henvendelse i øvrigt vedrører overholdelse af konkurrenceloven, som hidtil tage stilling til, om der foreligger en ulovlig kommunal beslutning som følge af, at beslutningen er tilvejebragt i strid med kommunalretlige eller offentligretlige regler, eller fordi der er varetaget opgaver, som en kommune i henhold til lovgivningen, herunder kommunalfuldmagtsreglerne, ikke lovligt kan varetage.

I tilfælde, hvor det kommunalretlige spørgsmål om lovligheden af en kommunal beslutning indebærer, at tilsynsmyndigheden (også) skal tage stilling til spørgsmål af konkurrencemæssig karakter – som f.eks. om salg af overkapacitet er sket på markedsmæssige vilkår – skal den kommunale tilsynsmyndighed, når det som led i sagsoplysningen er nødvendigt, indhente en vejledende udtalelse fra Konkurrencerådet til brug for tilsynsmyndighedernes vurdering af det kommunalretlige spørgsmål.

Indenrigsministeriets brev af 24. august 1998 til samtlige tilsynsråd -
2.k.kt., j.nr. 1998/11002-1