99.5.8. Om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til en lønmodtager med skiftende arbejdstider

14-07-1999

En kommune havde spurgt Indenrigsministeriet, om kommunen ville kunne yde et kommunalbestyrelsesmedlem erstatning for en fuld arbejdstid. Medlemmet, der var murer og derfor havde skiftende arbejdstider, mødte på arbejde kl. 07.00 om morgenen og kunne ved møder i kommunalbestyrelsen eller dennes udvalg, der startede kl. 09.00, normalt ikke nå på arbejde i mere end en halv time. Det samme gjorde sig gældende, når møderne sluttede om eftermiddagen.

Indenrigsministeriet udtalte, at det er kommunalbestyrelsen, der konkret måtte afgøre, om medlemmets erstatningskrav kunne anses for dokumenteret. Som udgangspunkt ville der ikke ydes erstatning ud over den tid, der var gået med selve mødet og befordring. Kun hvis indholdet eller karakteren af arbejdet som murer gjorde, at medlemmet led tab derudover, kunne dette tab erstattes.

Indenrigsministeriet udtalte endvidere, at der ikke efter den kommunale styrelseslov eller bekendtgørelsen gjaldt noget krav om, at det pågældende kommunalbestyrelsesmedlem skulle søge at begrænse sit tab ved så vidt muligt at få omlagt sin arbejdstid, og der bestod ikke nogen adgang for kommunalbestyrelsen til at stille krav herom.

Indenrigsministeriets telefonnotat af 14. juli 1999 vedr. en henvendelse fra en kommune
- 4. kommunekontor