99.1.1. Om lovligheden af en bestemmelse i en kommunalbestyrelses forretningsorden, hvorefter et mindretal i kommunalbestyrelsen kunne kræve en sag udsat

08-06-1999

Udtalt, at en bestemmelse i en kommunalbestyrelses forretningsorden om, at borgmesteren eller mindst 5 medlemmer ved mødets begyndelse kunne kræve en sag udsat til næste ordinære møde, ikke var i overensstemmelse med styrelseslovens § 11, stk. 3, hvorefter beslutninger træffes ved stemmeflertal, hvor intet andet særligt er bestemt.

Endvidere udtalt, at bestemmelsen efter Indenrigsministeriets opfattelse ikke var i overensstemmelse med den forslagsret, der tilkommer medlemmer i henhold til styrelseslovens § 11, stk. 1, hvorefter ethvert medlem af kommunalbestyrelsen for denne kan indbringe ethvert spørgsmål om kommunens anliggender samt fremsætte forslag til beslutninger herom.

Indenrigsministeriets brev af 8. juni 1999 til et byråd
– 1. k.kt. j. nr. 1998/1070/813-1