99.3.5. Om amtskommuners adgang til inden for rammerne af den såkaldte kommunalfuldmagt at tegne kollektive forsikringer for gymnasieelever

30-08-1999

Udtalt, at spørgsmålet om, hvorvidt en amtskommune kan tegne forsikring til dækning af de skader, som amtskommunens gymnasieelever udsættes for, og som amtskommunen ikke har et ansvar for eller på anden måde er forpligtet til at dække (f.eks. hændelige uheld og skader, som eleverne forvolder på hinanden), ikke er reguleret i den skrevne lovgivning. Spørgsmålet skal derfor afgøres efter almindelige kommunalretlige grundsætninger om amtskommuners opgavevaretagelse (de såkaldte kommunalfuldmagtsregler).

Efter de nævnte grundsætninger antages en amtskommunes adgang til uden lovhjemmel at gennemføre foranstaltninger blandt andet at være afgrænset af, hvad der traditionelt er betegnet som et almennyttekriterium. Dette kriterium indebærer, at en amtskommune som udgangspunkt kun kan gennemføre foranstaltninger, der kommer en bredere kreds af amtskommunens borgere til gode.

Dette udgangspunkt indebærer, at en amtskommune normalt ikke uden lovhjemmel kan gennemføre foranstaltninger, der udelukkende eller i det væsentligste er motiveret i varetagelse af individuelle interesser hos enkeltpersoner eller grupper af enkeltpersoner.

Endvidere udtalt, at almennyttekriteriet ikke er udtryk for en særlig præcis afgrænsning af amtskommuners kompetence, og at kriteriet derfor ikke giver et klart grundlag for at afgøre, hvorvidt en amtskommune lovligt kan tegne forsikringer for sine elever i amtskommunens gymnasier. Kriteriet kan dog efter Indenrigsministeriets opfattelse medvirke til en afgrænsning af, hvilke amtskommunale hensyn, der i en samlet afvejning af interesser, kan begrunde, at en amtskommune lovligt kan tegne de omtalte forsikringer.

Det er efter de nævnte kommunalretlige grundsætninger endvidere antaget, at en amtskommune ikke uden lovhjemmel kan tildele ydelser til enkeltpersoner eller grupper af enkeltpersoner, der er afgrænset efter økonomiske eller andre sociale kriterier.

Efter Indenrigsministeriets opfattelse følger det af ovenstående, at en amtskommune ikke uden lovhjemmel kan tegne forsikringer for enkeltpersoner eller grupper af enkeltpersoner, medmindre der foreligger en særlig amtskommunal interesse heri.

For så vidt angår de tilfælde, hvor en amtskommune er forpligtet til at yde erstatning til de berørte elever (f.eks. efter dansk rets almindelige erstatningsregler) bemærkede ministeriet, at en amtskommune efter de ovenfor nævnte kommunalretlige grundsætninger har en generel forpligtelse til at handle økonomisk forsvarligt i alle dispositioner. Amtskommunen har således pligt til at udvise ansvarsbevidsthed i sine økonomiske anliggender, så der ikke påføres amtskommunen udgifter, der kunne være undgået.

Det måtte efter Indenrigsministeriets opfattelse lægges til grund, at en amtskommune har en sådan amtskommunal interesse i at begrænse sine udgifter til erstatning, som amtskommunen må antages at være forpligtet til at betale – herunder udgifter i forbindelse med en eventuel retssag om erstatningsansvar – at amtskommunen lovligt kan tegne en forsikring, der dækker det nævnte erstatningsansvar. Indenrigsministeriet bemærkede hertil, at en sådan forsikring generelt må anses for egnet til at begrænse amtskommunens udgifter til erstatning.

For så vidt angår de tilfælde, hvor en amtskommune ikke er forpligtet til at yde erstatning til de berørte elever, fandt ministeriet, at amtskommunen ikke har en økonomisk interesse i at tegne forsikring.

I anledning af den konkrete forespørgsel var Indenrigsministeriet i kontakt med Undervisningsministeriet, som oplyste, at der efter Undervisningsministeriets opfattelse ikke som følge af amtskommunens varetagelse af sine gymnasiale opgaver kan antages at foreligge nogen interesse for amtskommunen i at tegne forsikringer til dækning af skader, som amtskommunen ikke er forpligtet til at erstatte.

Indenrigsministeriet fandt, at der heller ikke i øvrigt forelå en amtskommunal interesse i at tegne de omhandlede forsikringer.

På denne baggrund var det Indenrigsministeriets opfattelse, at amtskommuner ikke kan tegne forsikringer for sine elever på amtskommunale gymnasier til dækning af skader, som amtskommunen ikke er forpligtet til at erstatte. Dette indebærer, at en amtskommune hverken kan tegne kollektive ulykkesforsikringer mod hændelige skader, som eleverne udsættes for, eller kollektive ansvarsforsikringer mod elevernes skadevoldende handlinger.

Indenrigsministeriets brev af 30. august 1999 til et amtsråd
– 2. k.kt. j. nr. 1997/1110/070-1