99.5.1. Om en kommunes adgang til at yde erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste

16-09-1999

En kommune havde anmodet Indenrigsministeriet om at besvare følgende spørgsmål:

1) Kan der ydes et kommunalbestyrelsesmedlem, der er arbejdsledig, tabt arbejdsfortjeneste efter lov om kommuners styrelse?

2) Kan der til et kommunalbestyrelsesmedlem, der er ansat således, at pågældende skal arbejde en hel dag ad gangen eller som minimum et vist antal timer i træk på baggrund af, at den pågældende indgår i et ”sjak”/team el. lign., eller der er tale om holddrift, ydes tabt arbejdsfortjeneste for en hel dag eller et bestemt antal timer, selvom et møde ikke har varet i det antal timer, som arbejdsdagen/arbejdsperioden har varet?

3) Hvad er kravet til den dokumentation, der kræves, for at der kan udbetales dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste?

Udtalt, at det er en forudsætning for at få udbetalt erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, at der rent faktisk er lidt et tab som følge af deltagelse i de i den kommunale styrelseslovs § 16, stk.1, litra a-d, nævnte møder m.v. og for udøvelse af de i § 16, stk. 1, litra e, nævnte aktiviteter. Det må således i alle tilfælde skulle dokumenteres af det enkelte kommunalbestyrelsesmedlem, at denne mødedeltagelse m.v. har medført et konkret indtægtstab. Dette dokumentationskrav gælder også for arbejdsledige kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Indenrigsministeriet bemærkede i denne forbindelse, at indtægter, som medlemmer af kommunalbestyrelser og amtsråd modtager efter de kommunale styrelseslove, ikke medfører fradrag i arbejdsløshedsdagpengene. Indtægter som borgmester, rådmand eller udvalgsformand medfører dog fradrag, jf. bekendtgørelse om fradrag i arbejdsløshedsdagpenge.

Endvidere udtalt, at der som udgangspunkt ikke kan ydes erstatning ud over den tid, der er medgået til selve mødet og befordring frem og tilbage. Kun hvis der p.g.a. arbejdsforholdets indhold eller karakter lides tab derudover, kan dette erstattes. Det er kommunalbestyrelsen, der konkret må tage stillig til, hvorvidt arbejdsforholdet har en sådan karakter, at der kan dokumenteres indtægtstab for en hel arbejdsdag eller et vist antal timer, uanset at varetagelsen af det kommunale hverv ikke har haft en tilsvarende tidsmæssig udstrækning.

Om hvilke krav, der er til den dokumentation, der kræves, for at der kan udbetales dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste udtalt, at kommunalbestyrelsen normalt vil kunne anse en lønmodtagers tab for tilstrækkeligt dokumenteret ved en skriftlig erklæring fra vedkommende arbejdsgiver. Endvidere vil en kommunalbestyrelse efter Indenrigsministeriets opfattelse normalt kunne anse dokumentationskravet for opfyldt ved erklæring fra en selvstændig erhvervsdrivende forudsat, at de foreliggende omstændigheder i øvrigt sandsynliggør, at det påståede tab er lidt.

Indenrigsministeriets brev af 16. september 1999 til et byråd
– 4. k.kt. j.nr. 1999/1304/615-1