99.5.10. Om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til en formand for et stående udvalg

18-10-1999

En amtskommune havde rettet henvendelse til Indenrigsministeriet med et spørgsmål om, hvorvidt amtskommunen kunne yde erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste til en formand for et stående udvalg i en række nærmere angivne tilfælde.

Indenrigsministeriet udtalte blandt andet:

1. Deltagelse i møder i det stående udvalg var et led i udvalgsformandens hverv, og der kunne således i henhold til § 16, stk. 6, i lov om kommunernes styrelse ikke ydes erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med sådanne møder. Deltagelse i kurser, der vedrørte udvalgets forretningsområde, ville heller ikke give mulighed for, at udvalgsformanden modtog erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

2. For så vidt angik institutionsbesøg og møder med repræsentanter for institutioner eller borgere, som alle udvalgets medlemmer var indbudt til, og som havde relation til de opgaver, udvalget havde den umiddelbare forvaltning af i medfør af styrelsesvedtægten, lagde ministeriet til grund, at de anførte besøg eller møder, hvor deltagelsen efter det oplyste skete efter indbydelse, var omfattet af § 16, stk. 1, litra f (senere ændret til litra g), i lov om kommunernes styrelse. Allerede derfor ville der ikke kunne ydes erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste for varetagelsen af de nævnte hverv, jf. § 16, stk. 5, i lov om kommunernes styrelse.

3. For så vidt angik møder med repræsentanter for institutioner eller andre myndigheder eller borgere, som formanden af udvalget var blevet bedt om at deltage i, og hvor mødet havde relation til de opgaver, udvalget havde den umiddelbare forvaltning af i medfør af styrelsesvedtægten, ville varetagelsen af kommunale hverv efter anmodning fra amtsrådet eller dets udvalg, uden at mødebetingelsen var opfyldt, være omfattet af § 16, stk. 1, litra e (senere ændret til litra f), i lov om kommunernes styrelse. Det fulgte herefter af § 16, stk. 5, 5. pkt., i lov om kommunernes styrelse, at amtsrådet kunne beslutte at yde erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste til et medlem for udførelsen af denne aktivitet. Formanden for udvalget kunne imidlertid i henhold til § 16, stk. 6, i lov om kommunernes styrelse ikke modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste for deltagelse i sådanne møder m.v., der vedrørte forhold, der faldt inden for det stående udvalgs område. idet deltagelsen heri måtte anses for at være forbundet med den pågældendes hverv som udvalgsformand.

4. For så vidt angik møder med repræsentanter for institutioner eller andre myndigheder, som formanden deltog i på eget initiativ for at forberede sager i udvalget eller i forbindelse med gennemførelsen af udvalgets beslutninger, var det ud fra det foreliggende Indenrigsministeriets opfattelse, at deltagelse i de anførte møder skete i egenskab af udvalgsformand. Der kunne således ikke ydes erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med deltagelsen i sådanne møder. Forberedelsestid ville under alle omstændigheder ikke vil kunne indgå i beregningen af den tid, der berettiger til erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, jf. § 16, stk. 5, i lov om kommunernes styrelse, der ikke omhandlede aktiviteter, der — som forberedelsestid — alene var omfattet af 16, stk. 1, litra f (senere ændret til litra g).

5. Det var Indenrigsministeriets opfattelse, at besigtigelsesrejser var omfattet af § 16, stk. 1, litra f (senere ændret til litra g), i lov om kommunernes styrelse og således ikke berettigede til ydelse af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, medmindre besigtigelsesrejsen foretages efter anmodning fra amtsrådet eller dettes udvalg, jf. 16, stk. 1, litra e (senere ændret til litra f), og § 16. stk. 5. Det kunne imidlertid ikke udelukkes, at dele af en besigtigelsesrejse, der var omfattet af § 16, stk. 1, litra f (senere ændret til litra g), konkret ville kunne udgøre et møde eller have karakter af kursusvirksomhed eller kursuslignende virksomhed, der kunne berettige til erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste.

I disse helt særlige tilfælde ville der imidlertid i henhold til § 16, stk. 6, i lov om kommunernes styrelse ikke kunne ydes erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste til en udvalgsformand, der modtog udvalgsformandsvederlag.

Indenrigsministeriets skrivelse af 18. oktober 1999 til en amtskommune
- 4. kommunekontor, j.nr. 1999/1303/015-1, Forvaltningsjura