99.5.11. Om godkendelse af fast vederlag til bestyrelsesformanden i et kommunalt fællesskab

10-12-1999

Et kommunalt fællesskab, Færgeselskabet Læsø I/S, havde anmodet Indenrigsministeriet om godkendelse af et fast vederlag til selskabets formand svarende til vederlæggelse for 5 timer om ugen på skalatrin 49 for statstjenestemænd.

Indenrigsministeriet udtalte, at færgeselskabet havde oplyst et tidsforbrug på 260 timer om året til varetagelse af hvervet som formand for bestyrelsen, hvilket ud fra den timeløn, som et folketingsmedlem oppebar – for tiden 196,12 kr. i timen – svarede til en vederlæggelse på ca. 50.000 kr. om året.

Indenrigsministeriet udtalte, at henset til selskabets karakter og virksomhed og sammenholdt med andre selskaber m.v., for hvilke Indenrigsministeriet havde godkendt formandsvederlag, forekom det skønnede tidsforbrug og et vederlag på 50.000 kr. meget højt. Indenrigsministeriet ville derfor ikke på det foreliggende grundlag kunne godkende et fast vederlag af denne størrelse.

På denne baggrund ville Indenrigsministeriet foreløbigt alene kunne godkende et årligt formandsvederlag på 30.000 kr. gældende for perioden til og med 2000.

Indenrigsministeriets skrivelse af 10. december 1999 til et kommunalt fællesskab
- 1. kommunekontor, j.nr. 1999/1050-64, Forvaltningsjura