99.5.6. Om adgang til at yde diæter, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse til ældrerådets medlemmer

12-03-1999

Socialministeriet havde forespurgt Indenrigsministeriet, om der efter reglerne i lov om kommunernes styrelse var hjemmel til, at kommunalbestyrelsen kunne udbetale diæter og udgiftsgodtgørelse til medlemmer af kommunale ældreråd.

Indenrigsministeriet udtalte, at det faste vederlag til kommunalbestyrelsens medlemmer efter § 16, stk. 1, litra b, i lov om kommunernes styrelse omfattede deltagelse i møder i forbindelse med varetagelsen af kommunale hverv, der udførtes efter valg af kommunalbestyrelsen, medmindre der på andet grundlag var fastsat bestemmelse om særskilt vederlæggelse.

Udtrykket ”efter valg af kommunalbestyrelsen” indebar, at vedkommende reelt skulle være udpeget af kommunalbestyrelsen.

Efter lov om retssikkerhed og administration på det sociale område valgtes medlemmerne af ældrerådene ved direkte valg, hvor personer, der havde fast bopæl i kommunen, og som var fyldt 60 år, havde valgret til ældrerådet.

Uanset at ældrerådene nedsattes af kommunalbestyrelsen, kunne hvervet som medlem af et ældreråd således ikke betragtes som et kommunalt hverv udført efter valg af kommunalbestyrelsen. Der kunne således ikke i medfør af § 16 a, jf. § 16, stk. 1, litra b, ydes diæter, tabt arbejdsfortjeneste eller udgiftsgodtgørelse til ældrerådets medlemmer.

Indenrigsministeriets skrivelse af 12. marts 1999 til Socialministeriet
- 4. kommunekontor, j.nr. 1999/1300-8, Forvaltningsjura