99.5.7. Om beregning af funktionsperiode ved eftervederlag til en udvalgsformand

07-07-1999

En kommune havde rettet henvendelse til Indenrigsministeriet i anledning af, at formanden for et af de stående udvalg var blevet afsat. Den fratrådte udvalgsformand havde også været formand for et stående udvalg i den foregående valgperiode. Spørgsmålet var, om denne formandsperiode skulle medregnes ved beregningen af den funktionsperiode, der berettigede til ydelse af efterløn (senere ændret til: eftervederlag).

Indenrigsministeriet udtalte, at ministeriet efter en gennemgang af motiverne for at tillægge visse udvalgsformænd ret til efterløn var af den opfattelse, at der ved beregningen af funktionstiden for en udvalgsformand med henblik på udbetaling af efterløn, tillige skulle medregnes funktionstiden som udvalgsformand i tidligere valgperioder eller i andre udvalg, såfremt funktionstiden var uafbrudt.

Det fremgik af notatet, at der efter ordlyden af § 11, stk. 1, i den dagældende vederlagsbekendtgørelse (bekendtgørelse nr. 861 af 21. november 1997) alene krævedes, at udvalgsformanden skulle have været ophørt med hvervet ”efter mindst ét års uafbrudt vederlæggelse som formand for et udvalg nævnt i §§ 9, 15 og 18”. Bekendtgørelsens § 11, stk. 1, talte for samme resultat.

 Indenrigsministeriets telefonnotat af 7. juli 1999 vedr. en henvendelse fra en kommune
- 4. kommunekontor