99.6.1. Om økonomiudvalgets udarbejdelse af et revideret budgetforslag

07-07-1999

En amtskommune rettede henvendelse til Indenrigsministeriet med anmodning om en
udtalelse vedrørende amtsrådets budgetprocedure.


Det fremgik af henvendelsen, at amtskommunen ved dette års budgetvedtagelse ville
følge en procedure, hvorefter økonomiudvalget efter førstebehandlingen i amtsrådet af
økonomiudvalgets budgetforslag skulle udarbejde et revideret budgetforslag, der bl.a.
ville indeholde en beskrivelse af ændringer og justeringer i forhold til det oprindelige
forslag. Det reviderede budgetforslag skulle efter økonomiudvalgets vedtagelse udsendes til amtsrådsmedlemmerne med anmodning om, at de præsenterede deres ændringsforslag i forhold til dette udgangspunkt. Budgettet ville herefter komme til at
bestå af økonomiudvalgets reviderede budgetforslag med de ændringer, der fulgte af
vedtagne ændringsforslag.


Indenrigsministeriet udtalte blandt andet, at det er forudsat i styrelseslovens § 37, stk.
1, at økonomiudvalget alene udarbejder ét forslag til årsbudget. Kravet i styrelseslovens § 38, stk. 1, om to behandlinger skal sikre, at kommunalbestyrelsens medlemmer
får mulighed for at forholde sig til budgettet på grundlag af et sammenhængende og
prioriteret oplæg samt tage stilling til budgetforslaget med kendskab til de ønsker, der
er fremkommet fra de øvrige kommunalbestyrelsesmedlemmer.


Ministeriet udtalte videre, at det antages at være i overensstemmelse med styrelsesloven, at økonomiudvalget efter kommunalbestyrelsens førstebehandling af budgetforslaget foretager ændringer af det oprindelige budgetforslag på baggrund af de tilkendegivelser, der er fremkommet under førstebehandlingen. Det må dog kræves, at det
klart fremgår af det reviderede budgetforslag, på hvilke punkter det ændrede budgetforslag adskiller sig fra det oprindelige budgetforslag.

De ændringer i det oprindelige budgetforslag, der foretages af økonomiudvalget, kan
dog ikke betragtes som en del af økonomiudvalgets budgetforslag, jf. styrelseslovens §
37, stk. 1, og der skal derfor foretages afstemning om disse, hvis det begæres.


Det var således en forudsætning for, at økonomiudvalgets reviderede budgetforslag
kunne danne grundlag for amtsrådets afstemning ved andenbehandlingen, at der var
enighed herom blandt amtsrådets medlemmer.

Indenrigsministeriets brev af 7. juli 1999 til en amtskommune
-1.k., j.nr. 1999/1070/020-3