99.8.11. Om en kommunes opkrævning af gebyr for rykkerbreve efter gebyrloven

16-12-1999

En borger har klaget over, at Vejle Kommune har afkrævet borgeren gebyrer for rykkerbreve. Borgeren klagede over, at Vejle Kommune rutinemæssigt opkrævede gebyrer på 250 kr. i mindre sager uanset kommunens omkostninger.

Indenrigsministeriet udtalte blandt andet, at gebyrets størrelse ikke var afhængig af de omkostninger, der var forbundet med udsendelse af f.eks. et rykkerbrev. Det var den enkelte kommune, der ud fra sit kendskab til forholdene i kommunen skulle bestemme, om der skulle kræves gebyr ved udsendelse af rykkerbreve m.v., og hvilken størrelse gebyret i givet fald skulle have. Det var i bemærkningerne til loven forudsat, at kommunernes almindelige inddrivelsesmønster opretholdtes, og at der alene måtte udsendes rykkerbreve i det omfang, der var saglig begrundelse for det.

Om det i et konkret tilfælde ville være lovligt at opkræve gebyr for mere end et rykkerbrev, måtte bero på en vurdering af det saglige behov for at minde den pågældende om den forfaldne ydelse i det yderligere rykkerbrev. I vurderingen kunne det indgå, om forskellige afdelinger i kommunen varetog inddrivelsen på forskellige stadier af processen, og om det kunne siges at være mere hensynsfuldt over for restanten at afsende mere end et rykkerbrev end at sende sagen til pantefogeden.

Indenrigsministeriet udtalte endvidere, at der ikke ville kunne opkræves gebyr af en skyldner, der havde indgået aftale om en afdragsordning med kommunen og overholdt denne.

Indenrigsministeriets brev af 16. december 1999 til en borger
- j.nr. 1999/1171/631-1