99.8.8. Om offentligt udbud ved salg af en ejendom ejet i sameje mellem en kommune og staten samt om indrømmelse af forkøbsret til en kommunal ejendom

23-12-1999

Udtalt, at det antages, at bestemmelsen i styrelseslovens § 68 om offentligt udbud ikke finder anvendelse for så vidt angår interessentskabers salg af faste ejendomme, uanset om en kommune deltager som interessent i det pågældende selskab, medmindre der er tale om et kommunalt fællesskab, jf. styrelseslovens § 60.

Et sameje kan – i modsætning til et interessentskab – ikke karakteriseres som en selvstændig juridisk person, og salg af en ideel andel af en fast ejendom, der ejes af en kommune i sameje med en anden juridisk person, vil derfor være omfattet af styrelseslovens § 68. Det må bero på en konkret vurdering, hvorvidt der i det enkelte tilfælde er tale om et sameje eller et interessentskab.

Endvidere tilkendegivet, at salg af en kommunal fast ejendom først kan ske efter afholdelse af offentligt udbud, uanset om kommunen har indrømmet en forkøbsret til ejendommen. Det må i så fald anføres i udbudsvilkårene, at der er indrømmet en forkøbsret.

Det følger imidlertid af almindelige kommunalretlige grundsætninger om kommunernes opgavevaretagelse, at kommuner som udgangspunkt ikke uden lovhjemmel kan yde tilskud til enkeltpersoner, enkeltvirksomheder m.v., ligesom det følger af almindelige kommunalretlige grundsætninger, at kommuner har en generel forpligtelse til at handle økonomisk forsvarligt i alle dispositioner.

En kommune kan således ikke lovligt uden modydelse indgå aftale om indrømmelse af en forkøbsret, idet dette vil indebære en ulovlig begunstigelse af den, der opnår forkøbsretten.

Det må endvidere antages, at indrømmelse af en forkøbsret ikke vil være i overensstemmelse med styrelseslovens regler om offentligt udbud, såfremt formålet med indrømmelsen af en forkøbsret alene er at sikre modtageren en gunstig position i forbindelse med offentligt udbud af en kommunal ejendom. Dette vil i almindelighed være tilfældet, såfremt forkøbsretten indrømmes umiddelbart forud for salg af en kommunal ejendom.

Indenrigsministeriets brev af 23. december 1999 til en kommunalbestyrelse
– 1. k.kt. j. nr. 1999/1078/101-9