00.1.1. Om kommunalbestyrelsesmedlemmers ret til at få tilvejebragt materiale

11-02-2000

I den konkrete sag havde borgmesteren afvist at imødekomme en anmodning fra et kommunalbestyrelsesmedlem om at lade forvaltningen udarbejde en samlet oversigt over kommunens udgifter til flygtninge/indvandrere.

Udtalt, at det enkelte kommunalbestyrelsesmedlem ikke har ret til at få tilvejebragt bestemte oplysninger af den kommunale forvaltning gennem udarbejdelse af nyt materiale. Et medlem, der ønsker tilvejebragt materiale, der ikke allerede findes i forvaltningen, må således henvises til at stille forslag herom i kommunalbestyrelsen eller udvalget.

Det tilkommer således kommunalbestyrelsen at afgøre, hvorvidt et medlems anmodning om tilvejebringelse af yderligere oplysninger skal imødekommes, herunder på hvilket tidspunkt oplysningerne i givet fald skal foreligge.

Endvidere udtalt, at § 11, stk. 1, 1. pkt., i lov om kommunernes styrelse, hvorefter ethvert medlem af kommunalbestyrelsen har ret til at indbringe ethvert spørgsmål om kommunens anliggender for kommunalbestyrelsen, i et vist omfang, der næppe entydigt kan afgrænses, giver et medlem et krav på, at der tilvejebringes oplysninger om en sag. Med støtte i bestemmelsens motiver antages det således, at et kommunalbestyrelsesmedlem kan kræve, at vedkommende udvalg meddeler kommunalbestyrelsen de oplysninger om bestemte anliggender inden for udvalgets område, som er nødvendige for, at kommunalbestyrelsen kan afgøre, om forvaltningen er lovlig og i øvrigt i overensstemmelse med de rammer, som kommunalbestyrelsen har udstukket. Spørgsmålet om, hvorvidt der af udvalget skal tilvejebringes bestemte nye oplysninger, afgøres imidlertid af kommunalbestyrelsen.

Indenrigsministeriets brev af 11. februar 2000 til et kommunalbestyrelsesmedlem
– 1. k.kt. j.nr. 1999/1073/751-1