00.1.4. Om borgmesterens adgang til på kommunalbestyrelsens vegne at ændre en af kommunalbestyrelsen truffet afgørelse

10-11-2000

Det følger af den kommunale styrelseslovs § 31, stk. 1, at borgmesteren på kommunalbestyrelsens vegne kan afgøre sager, som ikke tåler opsættelse eller ikke giver anledning til tvivl.

I den konkrete sag havde 2. viceborgmester – idet borgmesteren og 1. viceborgmester opholdt sig i udlandet – ændret en beslutning, der var truffet af kommunalbestyrelsen, under henvisning til, at grundlaget for kommunalbestyrelsens beslutning var urigtigt.

Udtalt, at det efter Indenrigsministeriets opfattelse er en følge af styrelseslovens § 2, at adgangen til at omgøre kommunalbestyrelsens beslutninger som udgangspunkt alene tilkommer kommunalbestyrelsen, og at styrelseslovens § 31, stk. 1, på denne baggrund kun i helt særlige tilfælde giver borgmesteren kompetence til i sager, der er afgjort af kommunalbestyrelsen, at træffe en (ændret) afgørelse.

Endvidere udtalt, at borgmesterens adgang til i medfør af § 31, stk. 1, at træffe beslutning vedrørende sager, der er afgjort af kommunalbestyrelsen, efter Indenrigsministeriets opfattelse må være begrænset til tilfælde, hvor kommunalbestyrelsens beslutning lider af åbenbare mangler, herunder tilfælde, hvor grundlaget for kommunalbestyrelsens beslutning er åbenbart urigtigt, eller hvor udførelsen af beslutningen vil kunne påføre kommunalbestyrelsen et erstatningsansvar.

Tilføjet, at hvis der under kommunalbestyrelsens behandling af den pågældende sag har været tvivl om grundlaget for kommunalbestyrelsens beslutning, og kommunalbestyrelsen desuagtet har undladt at søge tvivlen afklaret eller at knytte betingelser til beslutningen, kan borgmesteren ikke efterfølgende ændre kommunalbestyrelsens beslutning i medfør af § 31, stk. 1, under henvisning til, at grundlaget for beslutningen var åbenbart urigtigt, idet kommunalbestyrelsen i dette tilfælde selv har forholdt sig til usikkerheden om beslutningsgrundlaget. Det er i den forbindelse efter ministeriets opfattelse uden betydning, at der efter kommunalbestyrelsens behandling af sagen fremkommer oplysninger, som efter borgmesterens opfattelse ville have medført en anden beslutning i kommunalbestyrelsen, hvis oplysningerne havde foreligget på tidspunktet for kommunalbestyrelsens beslutning.

Indenrigsministeriets brev af 10. november 2000 til et kommunalbestyrelsesmedlem – 1. k.kt. j.nr. 2000/1071/813-1 (PDF)