00.2b.2. Om en kommunaldirektørs medlemskab af bestyrelsen for kommunens hovedbankforbindelse

20-06-2000

Indenrigsministeriet har udtalt sig i en konkret sag, hvor en kommunaldirektør var medlem af bestyrelsen for kommunens hovedbankforbindelse.

Efter ministeriets opfattelse ville kommunaldirektøren som udgangspunkt være inhabil i medfør af forvaltningslovens § 3, stk. 1, nr. 3, i forhold til sager, der vedrørte kommunens forretningsmæssige mellemværender med banken samt andre sager, hvor banken havde en særlig interesse i udfaldet.

Da sager vedrørende forretningsmæssige mellemværender med banken og sager, hvor banken havde en særlig interesse i udfaldet, måtte antages at udgøre en mindre del af kommunaldirektørens arbejdsområde som kommunaldirektør, fandt ministeriet ikke, at speciel inhabilitet ville opstå i et sådan omfang, at dette ville føre til generel inhabilitet. Efter ministeriets opfattelse kunne disse sager endvidere ikke antages at have en sådan betydning, at dette i sig selv talte for generel inhabilitet.

Ministeriet henviste videre til en tidligere udtalelse fra 1990 (resumédatabasen 90.2.2.), hvor ministeriet havde tilkendegivet, at hvervet som borgmester måtte anses for uforeneligt med hvervet som formand for bestyrelsen i det pågældende pengeinstitut, der var kommunens hovedbankforbindelse.

Spørgsmålet om, hvorvidt kommunaldirektørens hverv som bestyrelsesmedlem af banken var uforeneligt med stillingen som kommunaldirektør i kommunen, afhang efter ministeriets opfattelse også af, om kommunaldirektørens medlemskab af bestyrelsen for banken måtte antages at afskære vedkommende fra at udøve sine funktioner og beslutningskompetence som kommunaldirektør med hensyn til den løbende kontrol med opfyldelse af indgåede aftaler m.v. med banken.

Ministeriet bemærkede, at denne vurdering kunne give anledning til tvivl. Ministeriet fandt imidlertid ikke, at betænkelighederne ved foreningen af kommunaldirektørens to hverv var så væsentlige, at hvervene kunne anses for at være uforenelige.

Ministeriet lagde herved vægt på, at vedkommende som kommunaldirektør ikke havde samme beføjelser og position som en borgmester, samt at kommunaldirektøren var menigt medlem og ikke formand for bestyrelsen for banken. Der var således næppe grundlag for at antage, at kommunaldirektøren som menigt medlem af banken havde en sådan interesse i bankens forhold, at dette måtte antages at hindre udøvelsen af kommunens sædvanlige kontrolfunktioner med hensyn til bankens ydelser til kommunen.

Indenrigsministeriets udtalelse af 20. juni 2000
- 1. kommunekontor, j.nr. 1999/1074/507-1

Indenrigsministeriets udtalelse af 20. juni 2000, som er gengivet ovenfor i dette resumé (j.nr. 1999/1074/507-1, resumédatabasen 00.2.2), - og hvor Indenrigsministeriet havde udtalt, et kommunaldirektørens  hverv som medlem af bestyrelsen for kommunens hovedbankforbindelse ikke var uforeneligt med hvervet som kommunaldirektør - blev af en borger indbragt for Folketingets Ombudsmand med henvisning til, at Indenrigsministeriet ikke havde taget højde for, at den i sagen omhandlede kommunaldirektør havde været formand for menighedsrådet og i en periode havde været valgt som næstformand for den omhandlede hovedbankforbindelse.

Kommunen havde supplerende oplyst blandt andet, at kommunens valg af hovedpengeinstitut var sket efter udbud blandt byens tre pengeinstitutter, at kommunaldirektøren ikke var involveret i den løbende administration af kommunens pengeinstitutrelationer, og at der månedligt forelagdes en økonomirapport for økonomiudvalget.

Indenrigsministeriet udtalte herefter den 15. oktober 2001 til Folketingets Ombudsmand blandt andet, at det forhold, at den omhandlede kommunaldirektør havde været formand for menighedsrådet, ikke gav ministeriet anledning til en ændret vurdering af spørgsmålet om foreneligheden af de to hverv.

Indenrigsministeriet udtalte endvidere, at det forhold, at den omhandlede kommunaldirektør i en periode havde været valgt som næstformand for den omhandlede hovedbankforbindelse, efter ministeriets opfattelse ikke gav grundlag for at antage, at kommunaldirektøren i denne periode havde en sådan interesse i hovedbankforbindelsens forhold, at det måtte antages at hindre udøvelsen af kommunens sædvanlige kontrolfunktioner med hensyn til bankens ydelser til kommunen. Det forhold, at den omhandlede kommunaldirektør i en periode havde været valgt som næstformand for den omhandlede hovedbankforbindelse, gav således efter ministeriets opfattelse ikke i sig selv anledning til en ændret vurdering af spørgsmålet om hvervets forenelighed med hvervet som kommunaldirektør.

Det var endvidere Indenrigsministeriets opfattelse, at det af kommunen oplyste om tilrettelæggelsen af den daglige administration af kommunens engagement med pengeinstitutter understøttede ministeriets vurdering af foreneligheden af de to hverv.

Indenrigsministeriets brev af 15. oktober 2001 til Folketingets Ombudsmand
- 1.k.kt., j.nr. 1999/1074-507-1