00.5.2. Om godkendelse af vederlag til bestyrelsesmedlemmer i kommunale fællesskaber

22-12-2000

Ved afgørelse af 22. december 2000 godkendte ministeriet et fast vederlag til bestyrelsesformanden for Rovesta Miljø I/S på 85.000 kr. årligt (svarende til ca. 15 pct. af borgmestervederlaget i Næstved Kommune) samt et fast vederlag til næstformanden på 40 pct. af formandens vederlag, dvs. 34.000 kr. årligt. Ministeriet afviste at godkende et fast vederlag til medlemmer af forretningsudvalget og de menige medlemmer af bestyrelsen for Rovesta Miljø I/S. Begge godkendelser var gældende for perioden til og med 2001.

Ministeriet udtalte i forhold til vederlæggelse af formanden og næstformanden, at det skønnede tidsforbrug på henholdsvis 730 timer og 330 timer og et vederlag på 25 pct. af vederlaget til borgmesteren i Næstved Kommune til formanden forekom meget højt henset til selskabets karakter og virksomhed, og sammenholdt med andre selskaber m.v. for hvilke ministeriet har godkendt fast vederlag. Ministeriet ville derfor ikke på det foreliggende grundlag kunne godkende et fast vederlag til formanden af denne størrelse.

Ministeriet udtalte, at det i forhold til de menige bestyrelsesmedlemmer var yderst sjældent, at ministeriet havde fraveget udgangspunktet om, at vederlæggelse skulle ske ved mødediæter. Dette var udelukkende sket i de tilfælde, hvor ministeriet efter en samlet vurdering af oplysningerne om den arbejdsindsats, herunder det timeforbrug ud over mødedeltagelsen, som var forbundet med bestyrelseshvervet, og en vurdering af selskabets karakter havde fundet, at det påhvilede bestyrelsesmedlemmerne at yde en betydelig arbejdsindsats, der ikke direkte var knyttet til mødevirksomhed, og ydermere at selskabet havde en sådan karakter og størrelse, at der var knyttet et ganske særligt ansvar til hvervet som bestyrelsesmedlem.

Ministeriet fandt på baggrund af den foreliggende opgørelse af tidsforbruget i Rovesta Miljø I/S ikke grundlag for at antage, at der påhvilede medlemmer af forretningsudvalget og de menige bestyrelsesmedlemmer i Rovesta Miljø I/S en betydelig arbejdsindsats, der ikke direkte var knyttet til mødevirksomhed. Efter det oplyste var det forventede timeforbrug for medlemmer af forretningsudvalget på 144 timer og for de menige bestyrelsesmedlemmer på 74 timer.

Indenrigsministeriets afgørelse af 22. december 2000
- 4.k.kt., j.nr. 2000/1361-17