00.5.4. Om befordringsgodtgørelse og om befordringens tilknytning til varetagelsen af de kommunale hverv

14-04-2000

KL henvendte sig til Indenrigsministeriet med spørgsmål om, hvorvidt et kommunalbestyrelsesmedlem, der var kommunalt ansat og arbejdede på rådhuset, havde krav på befordringsgodtgørelse, når denne deltog i møder i kommunalbestyrelsen, der blev afviklet på rådhuset, og som var placeret i arbejdstiden, hvilket indebar, at kommunalbestyrelsesmedlemmet befandt sig på mødestedet, og således ikke havde befordring til dette umiddelbart forud for mødet.

Indenrigsministeriet udtalte, at et kommunalbestyrelsesmedlem var berettiget til udgiftsdækning, hvilket ville sige dækning af positive udgifter forbundet med varetagelsen af det kommunale hverv efter § 16, stk. 10, i kommunestyrelsesloven.

Indenrigsministeriet udtalte endvidere, at vurderingen af, om befordringen var forbundet med varetagelsen af det kommunale hverv, beroede på et skøn, der tilkom kommunalbestyrelsen, men når en kommunalt ansat arbejdede på samme sted, som kommunalbestyrelsesmøderne mv. fandt sted, og mødet begyndte på det tidspunkt, hvor den pågældende i forvejen var på mødestedet, havde den pågældende ingen transportudgifter, og dermed skulle og kunne der ikke ydes befordringsgodtgørelse. Efter Indenrigsministeriets opfattelse skulle den pågældende ydes befordringsgodtgørelse, hvis den pågældende efter kommunalbestyrelsesmødet mv. tog til sin bopæl.

At den pågældende på grund af sit arbejde under alle omstændigheder ville skulle hjem, indebar således ikke i sig selv, at der skulle ydes befordringsgodtgørelse. Tilsvarende ville der skulle ydes befordringsgodtgørelse begge veje, hvis mødet blev afholdt på et tidspunkt, hvor den pågældende ikke i forvejen var på mødestedet.

Indenrigsministeriet tilføjede, at hvis vedkommende skulle møde i kommunalbestyrelsen kl. 8 eller tidligere og i øvrigt havde sin mødetid på rådhuset kl. 8, 8.30, 9 mv., ville vedkommende således være berettiget til befordringsgodtgørelse – og det tilsvarende gjaldt for det medlem, der arbejdede i banken eller på værkstedet ved siden af rådhuset.

Renskrevet udgave af Indenrigsministeriets notat af 14. april 2000 til KL
– 4.k.kt., Forvaltningsjura