00.5.7. Om godtgørelse for et kommunalbestyrelsesmedlems behandling for alkoholmisbrug

04-05-2000

En kommune havde spurgt Indenrigsministeriet om, hvorvidt det var i strid med § 16 i lov om kommunernes styrelse, at kommunen betalte en Minnesota-kur for et medlem af kommunalbestyrelsen.

Indenrigsministeriet udtalte blandt andet:

Den udgiftsgodtgørelse eller støtte, der ydedes efter § 16, stk. 11, i lov om kommunernes styrelse, skulle være forbundet med varetagelsen af hvervet som kommunalbestyrelsesmedlem. Det fremgik således også af betænkning nr. 894/1980 om kommunale styrelsesformer og kommunalpolitikeres arbejdsvilkår mv., at støtten måtte have direkte forbindelse til det kommunale hverv, og at det måtte sikres, at støtten kun anvendtes til formål, som havde nøje sammenhæng med varetagelsen af medlemmets kommunale hverv.

Selv om gennemførelsen af en behandling for alkolholmisbrug var af betydning for varetagelsen af hvervet som kommunalbestyrelsesmedlem, var det på den baggrund ministeriets opfattelse, at der ikke i § 16, stk. 11, var hjemmel til, at kommunalbestyrelsen kunne betale for et kommunalbestyrelsesmedlems gennemførelse af en sådan behandling.  § 16 i lov om kommunernes styrelse var således til hinder for, at kommunen kunne betale for et kommunalbestyrelsesmedlems behandling for alkoholmisbrug.

Indenrigsministeriets telefonnotat af 4. maj 2000 vedr. en henvendelse fra en kommune
- 4. kommunekontor