00.8.10. Om en kommune forud for udsendelsen af en erindringsskrivelse til en person vedrørende en ydelse er forpligtet til at udsende et brev til den samme person med opgørelsen af ydelsen

22-03-2000

Tilsynsrådet for Frederiksberg anmodede Indenrigsministeriet om at få oplyst, om det var en betingelse for lovligt at kunne opkræve rykkergebyr ved for sen betaling af ydelser, at erindringsskrivelsen var sendt til den samme person, som havde fået tilsendt selve opkrævningen af ydelsen.

Henvendelsen drejede sig om, at en kommune havde opkrævet et rykkergebyr og påløbne renter for 2. rate af ejendomsskatten hos en borger, der havde erhvervet en ejendom, efter at kommunen havde udsendt et brev til den hidtidige ejer med opgørelse af ejendomsskattens størrelse samt forfaldsdato og sidste rettidige betalingsdag.

Indenrigsministeriet udtalte, at der ikke af gebyrloven eller dens forarbejder kunne udledes et krav om, at en kommune forud for udsendelsen af en erindringsskrivelse til en person vedrørende en ydelse er forpligtet til at udsende et brev til den samme person med opgørelse af ydelsens størrelse samt angivelse af forfaldstiden og seneste rettidige betalingstidspunkt.

Indenrigsministeriet udtalte i forbindelse med kommunens pågældende sag, at det fremgik af § 29 i den dagældende lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme (lovbekendtgørelse nr. 808 af 4. december 1990 som senest ændret ved lov nr. 1100 af 29. december 1999), at de i bestemmelsen anførte skattebeløb hæftede på den pågældende ejendom i dens helhed med den for kommunale skatter og afgifter hjemlede pante- og fortrinsret, samt at det påhvilede den, der havde tinglyst adkomst til ejendommen (eller en bruger, der ifølge lovgivningen skulle udrede skatterne) at svare disse skatter. Se den enslydende bestemmelse i dag i § 29, stk. 1, i lov om kommunal ejendomsskat (lovbekendtgørelse nr. 1463 af 6. oktober 2020 med senere ændringer).

Indenrigsministeriet udtalte endvidere, at det efter § 29 i lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme ikke var en betingelse for lovligt at kunne opkræve et rykkergebyr ved for sen betaling af ejendomsskat, at kommunen forud for udsendelsen af en erindringsskrivelse havde sendt et brev med tidspunkt til den person, der på tidspunktet for udsendelsen af erindringsskrivelsen havde tinglyst adkomst til ejendommen og derfor på dette tidspunkt hæftede for ejendomsskattens betaling.

Indenrigsministeriet bemærkede endeligt, at den manglende betaling af forfaldne ejendomsskatter indebar, at disse kunne inddrives ved udlæg, og at fremsendelsen af en erindringsskrivelse derfor for debitor var såvel billigere som mindre indgribende end inddrivelse uden forudgående erindringsskrivelse.

Indenrigsministeriets udtalelse af 22. marts 2000 til Tilsynsrådet for Frederiksberg
- 4. k. kt., j.nr. 2000/1171/201-2