00.8.13. Om morarenter ved tilbagebetaling af for meget udbetalt boligstøtte

07-06-2000

Indenrigsministeriet udtalte blandt andet over for By-og Boligministeriet, at

  • at gebyrlovens § 3 om morarenter alene fandt anvendelse, når der var tale om krav, for hvilke kommunen (eller amtskommunen) var kreditor, jf. bestemmelsens udtryk ”opkræves”,
  • at en kommunalbestyrelse kunne bestemme, at gebyrlovens § 3 om morarenter skulle finde anvendelse ved for sen tilbagebetaling af for meget udbetalt boligsikring eller boligydelse, idet kommunen i forhold til gebyrloven måtte anses for at være kreditor i relation til krav om tilbagebetaling af for meget udbetalt boligsikring eller boligydelse, (brevets punkt A)
  • at en kommunalbestyrelse ikke kunne bestemme, at gebyrlovens § 3 om morarenter skulle finde anvendelse ved for sen betaling af afdrag og renter på boligydelseslån, som en kommune skulle indbetale til staten, (brevets punkt B), og
  • at en kommunalbestyrelse kunne bestemme, at gebyrlovens § 3 om morarenter skulle finde anvendelse ved for sen betaling af lån til beboerindskud m.v., der var ydet i henhold til visse nærmere bestemmelser i boliglovgivningen, for så vidt angår kommunens andel af restancen (brevets punkt C).

Indenrigsministeriet udtalte også, at gebyrlovens § 4, stk. 1, tillagde de af gebyrloven omfattede renter udpantningsret, og at der efter gebyrlovens § 3 kunne opkræves morarenter af en ydelse, der opkrævedes af en kommune (eller amtskommune), og som i lovgivningen var tillagt udpantningsret. Indenrigsministeriet fandt på den baggrund, at der i gebyrlovens § 3 sammenholdt med gebyrlovens § 4, stk. 1, var hjemmel til, at en kommunalbestyrelse kunne opkræve morarenter af de morarenter (renters rente), som kommunalbestyrelsen opkrævede i henhold til gebyrlovens § 3.

Indenrigsministeriet har i et senere brev af 17. januar 2002, 4.k., j.nr. 2000-1170-9, der findes i resumédatabasen som RDB 02.8.14, genovervejet spørgsmålet og udtalt, at der efter gebyrloven ikke er hjemmel til at opkræve renters rente.

Indenrigsministeriets brev af 7. juni 2000 til By- og Boligministeriet
- 4. k. kt., j.nr. 2000/1170-9