00.8.14. Om hvorvidt der i medfør af gebyrloven kan opkræves rykkergebyrer i anledning af manglende rettidig betaling af rykkergebyrer, der er opkrævet med hjemmel i gebyrloven

08-06-2000

En kommune spurgte Indenrigsministeriet om kommunen i tilfælde, hvor den pågældende borger betalte selve gebyret for ibrugtagningstilladelse, men undlod at betale rykkergebyret, kunne opkræve gebyrer i henhold til gebyrloven som følge af udsendelse af et rykkerbrev i anledning af den manglende rettidige betaling af det første rykkergebyr.

Indenrigsministeriet svarede, at det måtte antages, at der i gebyrlovens § 2, stk. 2, sammenholdt med § 4, stk. 1, var hjemmel til, at en kommunalbestyrelse kunne opkræve rykkergebyrer i anledning af manglende rettidig betaling af rykkergebyrer, der var opkrævet med hjemmel i gebyrloven.

Indenrigsministeriet udtalte endvidere, at kommunerne ikke måtte udsende rykkerbreve hyppigere, end der var saglig begrundelse for, og at der således ikke ville kunne opkræves rykkergebyr i tilfælde, hvor skyldneren på forhånd over for kommunen havde bestridt, at kommunen havde krav på ydelsen og havde tilkendegivet, at sagen ønskedes prøvet i fogedretten.

Indenrigsministeriets telefonnotat af 8. juni 2000
- 4. k.kt.