00.8.5. Om en kommunes pligt til at sørge for fritidstilbud til kommunens børn og unge

11-05-2000

Udtalt, at en kommune ifølge § 19 i serviceloven er forpligtet til at sikre, at der i kommunen findes de nødvendige klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge, der indholdsmæssigt dækker det i loven angivne formål og retter sig mod den relevante aldersgruppe.

Indenrigsministeriet fandt imidlertid ikke, at en kommune i medfør af § 19 i serviceloven er forpligtet til at oprette generelle fritidstilbud, såfremt der i kommunen er tilstrækkelige tilbud i øvrigt, der opfylder lovens formål, dvs. tilbud der fremmer den enkeltes alsidige udvikling og selvstændighed samt evne til at indgå i et forpligtende fællesskab.

Servicelovens § 19 giver en kommune vide rammer til at skønne over, hvorvidt der i kommunen er fritidstilbud i øvrigt, der opfylder lovens formål og samlet dækker kommunens større børn og unges behov.

På baggrund af de foreliggende oplysninger om udbudet af fritidsaktiviteter i kommunen fandt Indenrigsministeriet ikke tilstrækkeligt grundlag for at anmode tilsynsrådet om at genoptage sagens behandling med henblik på en vurdering af, om kommunen lovligt kunne undlade at oprette generelle fritidstilbud til større børn og unge.

Der var i sagen endvidere rejst spørgsmål om, hvorvidt de i kommunen eksisterende fritidstilbud skulle påbegynde umiddelbart efter skoletid, således at der ikke var en periode, hvor de unge ikke var aktiverede.

Indenrigsministeriet udtalte, at der ikke på baggrund af reglerne i serviceloven er grundlag for at stille krav om en sådan tidsmæssig sammenhæng mellem skole og fritidstilbud. Der er således ikke i servicelovens kapitel om klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge – i modsætning til lovens regler om dagtilbud til børn – noget krav om, at denne gruppe børn og unge skal passes i fritidstilbudet efter endt skoletid.

Der kan dog være særligt socialt udsatte unge i kommunen, der kan have særlige behov eksempelvis for fritidstilbud, der begynder umiddelbart efter skoletid. Sådanne behov kan imidlertid efter Indenrigsministeriets opfattelse imødekommes – som kommunen også havde anført, at der var praksis for – ved at meddele dispensation til optagelse i en SFO.

Indenrigsministeriets brev af 11. maj 2000 til en kommune
– 4. k.kt. j.nr. 1999/1221/543-1