00.8.8. Om en skoleinspektør var omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt i sager vedrørende ansatte i chefstillinger

21-06-2000

En journalist klagede over en kommunes afslag på aktindsigt i en skoleinspektørs fratrædelsesaftale. Begrundelsen for afslaget var, at kommunen ikke mente, at skoleinspektøren var omfattet af chefbegrebet i offentlighedslovens § 2, stk. 3, 2. pkt.

Såvel Indenrigsministeriet som Justitsministeriet havde udtalt, at de var mest tilbøjelige til at mene, at skoleinspektøren var omfattet af bestemmelsen.

Ombudsmanden udtalte, at den pågældendes stilling, både i henseende til ledelsesbeføjelser, lønforhold og placering i det administrative hierarki, kunne sidestilles med de stillinger, som efter offentlighedslovens forarbejder var omfattet af chefbegrebet. Det var klart ombudsmandens opfattelse, at stillingen som skoleinspektør måtte betragtes som omfattet af chefbegrebet.

 

Indenrigsministeriets brev af 21. juni 2000 til Danmarks Radio, 4. kommunekontor, Indenrigsministeriets j.nr. 1999/1220/835-3

Folketingets Ombudsmands brev af 21. januar 2001, ombudsmandens j.nr. 2001-0052-801, gengivet i FOB 2001.549