01.1.3. Om kommunalbestyrelsesmedlemmers ret til at forlange delt afstemning vedrørende et dagsordenspunkt

03-04-2001

Et mindretal i et bydelsråd ønskede delt afstemning om hvert projekt i et dagsordenspunkt, der vedrørte en indstilling om gennemførelsen af 6 projekter.

Mindretallets forslag bortfaldt ved vedtagelsen af et forslag om, at indstillingen blev betragtet som ét forslag, der kunne stilles ændringsforslag til, hvorefter der stemtes om den samlede indstilling.

Mindretallet klagede i den forbindelse over, at afstemningsformen medførte, at medlemmerne af bydelsrådet i forbindelse med den samlede afstemning kunne være tvunget til at stemme for eller imod forslag, som de pågældende var imod henholdsvis for.

Udtalt, at der inden for rammerne af det dagsordenspunkt, der er til behandling, af medlemmerne kan fremsættes forslag til afstemning, ligesom der kan fremsættes ændrings- og underændringsforslag, så længe afstemningen ikke er påbegyndt. Denne kommunalretlige grundsætning har fundet udtryk i normalforretningsordenens § 11, stk. 1.

Endvidere udtalt, at der ikke findes regler i den kommunale styrelseslov om, hvorledes et afstemningstema skal formuleres, herunder regler om, hvorvidt flere sager kan sættes til afstemning samlet.

Udtalt, at den kommunale styrelseslovgivning ikke er til hinder for, at et afstemningstema formuleres således, at afstemningen indebærer en stillingtagen til flere spørgsmål inden for samme dagsordenspunkt.
Endvidere udtalt, at ethvert medlem kan fremsætte et eller flere ændringsforslag til et fremsat forslag. Et ændringsforslag kan vedrøre hele hovedforslaget eller dele af dette. Ændringsforslaget skal sættes til afstemning før det hovedforslag, det vedrører. Fremsættes der flere ændringsforslag til samme hovedforslag, skal ændringsforslagene sættes til afstemning hver for sig, medmindre alle medlemmer indvilliger i en samlet afstemning.

Ethvert medlem af kommunalbestyrelsen vil således kunne give udtryk for sin afvigende mening til hovedforslaget ved at fremsætte et eller flere ændringsforslag vedrørende (dele af) hovedforslaget.

Det var derfor lovligt, da et flertal af bydelsrådets medlemmer formulerede det pågældende afstemningstema således, at det omfattede flere spørgsmål, der alle lå inden for dagsordenspunktet.

Endelig udtalt, at ethvert medlem kan fremsætte et selvstændigt forslag inden for rammerne af det dagsordenspunkt, der er til behandling. Ethvert medlem vil i den forbindelse kunne kræve, at kommunalbestyrelsen træffer beslutning vedrørende det selvstændige forslag, medmindre kommunalbestyrelsen ved vedtagelsen af et andet forslag udtømmende har gjort op med indholdet af det selvstændige forslag.

De medlemmer af bydelsrådet, der ønskede at give mere klart udtryk for deres holdning til de under dagsordenspunktet behandlede spørgsmål, kunne derfor have fremsat selvstændigt forslag (hovedforslag) herom på det pågældende møde.