01.1.8. Om offentliggørelse af beslutninger, der er truffet af udvalg

09-11-2001

Indenrigsministeriet besvarede den 9. november 2001 en henvendelse om, hvorvidt en kommunalbestyrelse har pligt til at offentliggøre beslutninger vedrørende sager, som i henhold til delegation afsluttes i et udvalg.

Det var bl.a. klagers opfattelse, at lovgivningen skal sikre, at offentligheden har adgang til beslutninger, der er truffet af kommunalpolitikere, uanset om kommunalbestyrelsen har delegeret beslutningskompetencen til andre.

Ministeriet udtalte, at det fremgår af ordlyden af kommunestyrelseslovens dagældende § 8, stk. 6 (efter 2014 § 8, stk. 7), og § 20, stk. 7, at der alene for så vidt angår kommunalbestyrelsens møder er et krav om efterfølgende offentliggørelse af beslutningsprotokollen.

Det var ministeriets opfattelse, at henvisningen til kommunestyrelseslovens § 8, stk. 6, i bemærkningerne til § 20, stk. 7 - hvoraf fremgår, at den foreslåede bestemmelse svarer til den bestemmelse, der gælder for møder i kommunalbestyrelsen, jf. lovens § 8, stk. 6 - alene vedrører den del af bestemmelsen, der omhandler fremlæggelse af en fortegnelse over sager, der vil komme til behandling på kommunalbestyrelsens møde.

Ministeriet bemærkede, at ministeriet ikke i øvrigt i forarbejderne til kommunestyrelsesloven havde fundet støtte for klagerens synspunkter vedrørende offentliggørelse af udvalgenes beslutningsprotokoller.

Ministeriet tilføjede, at der efter ministeriets opfattelse ikke var noget til hinder for, at et stående udvalg - med de begrænsninger, der følger af lovgivningens regler om tavshedspligt - træffer beslutning om at offentliggøre udvalgets beslutningsprotokol, men at der ikke ifølge lovgivningen eksisterer en pligt hertil, jf. også Erik Harder, Dansk kommunestyre i grundtræk, 4. udgave, side 38.

Indenrigsministeriets udtalelse af 9. november 2001
- 1. kommunekontor, j.nr. 2001/1070/331-1