01.2b.2. Om hvorvidt et amtsrådsmedlem, der var oversygeplejerske, var udelukket fra medlemskab af sygehusudvalget

10-12-2001

En amtskommune havde anmodet Indenrigs- og Sundhedsministeriet om en udtalelse om, hvorvidt et amtsrådsmedlem, der var oversygeplejerske ved et af amtets hospitaler, var udelukket fra at være medlem af og næstformand for sygehusudvalget.

Efter § 29, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse var medlemskab af et stående udvalg udelukket for a) ansatte, der over for udvalget var umiddelbart ansvarlige for ledelsen af et forvaltningsområde, og disse stedfortrædere og b) ansatte, der i øvrigt havde ledende administrative funktioner inden for et forvaltningsområde, der henhørte under udvalget.

Af bemærkningerne til bestemmelsen, der fik sin nuværende affattelse ved lov nr. 729 af 2. december 1989, fremgik blandt andet følgende (Folketingstidende 1989-90, tillæg A, spalte 1139-1140):

“Efter bestemmelsen i litra b er ansatte, der i øvrigt har ledende administrative funktioner inden for udvalgets sagsområder, afskåret fra medlemskab af udvalget. Afgrænsningen af, hvilke kommunalt ansatte der er udelukket efter denne bestemmelse, må bero på en konkret vurdering af indholdet af de funktioner, der er tillagt de pågældende.

Da den enkelte kommunalbestyrelse selv bestemmer, hvordan dens administration skal indrettes, herunder hvilke funktioner og stillingsbetegnelse dens ansatte skal have, kan man ved afgrænsningen ikke alene lægge vægt på stillingsbetegnelsen. Man må lægge vægt på de beføjelser, der i henhold til organisations- og kompetencefordelingsplaner, stillingsbeskrivelser m.v. er tillagt den pågældende. Det afgørende vil være, om den ansatte har et dagligt ledelsesansvar og selvstændigt leder et personale. Stillingens lønmæssige placering vil tillige kunne være et vejledende moment.

I forhold til de gældende regler betyder den foreslåede ændring, at institutionspersonale, bortset fra lederen af institutionen og andre med ledende administrative funktioner, f.eks. administrerende overlæger på sygehuse, ikke længere vil være afskåret fra medlemskab af det udvalg, som institutionen henhører under.”

Indenrigsministeriet havde på baggrund af de foreliggende oplysninger lagt til grund, at det pågældende amtsrådsmedlem varetog den daglige ledelse af anæstesiafdelingen på et af amtets hospitaler sammen med afdelingens administrerende overlæge, herunder funktionen som leder af afdelingens personale. Indenrigsministeriet havde endvidere lagt til grund, at afdelingens økonomiske forvaltning varetoges af den pågældende oversygeplejerske.

På baggrund heraf fandt Indenrigsministeriet, at amtsrådsmedlemmet var omfattet af bestemmelsen i § 29, stk. 2, litra b, i lov om kommunernes styrelse og dermed udelukket fra medlemskab af amtskommunens sygehusudvalg.

Indenrigs- og Sundhedsministeriets brev af 10. december 2001 til en amtskommune
- 1.k.kt., j.nr. 2001/1074/042-1