01.5.1. Om beregning af eftervederlag til en udvalgsformand med flere sammenfaldende hverv

14-06-2001

En viceborgmester havde spurgt Indenrigsministeriet om, hvorvidt en udvalgsformand, der fratrådte flere efterlønsberettigende udvalgsformandsposter, var berettiget til efterløn (senere ændret til: eftervederlag) for hver post, og hvorledes beregningen af efterlønnen skulle ske ved flere.

Indenrigsministeriet udtalte blandt andet, at en udvalgsformand i tilfælde, hvor antallet af efterlønsberettigende formandshverv reduceres, er berettiget til efterløn. Dette gælder, uanset om man efter fratrædelsen stadig bestrider efterlønsberettigende formandshverv, eller man fratræder samtlige sine poster (jf. side 1).

Indenrigsministeriet udtalte endvidere:

  • at der ved beregning af funktionstiden med henblik på udbetaling af efterløn tillige skulle medregnes funktionstiden som udvalgsformand i tidligere valgperioder i andre udvalg, såfremt funktionstiden var afbrudt, (jf. side 2),
  • at funktionsperioder, der tidligere var indregnet ved beregning af efterløn, ikke kunne medregnes igen (jf. side 1),
  • at efterlønnen hver gang, der ydedes efterløn, højst kunne udgøre tre gange det sidst ydede månedlige vederlag, (jf. side 1)
  • at en funktionsperiode kun kunne medregnes en gang, (jf. side 2),
  • at en funktionsperiode kun kunne medregnes en gang, uanset om alle formandsposter fratrædes samtidig, eller en eller flere formandsposter fortsat bestrides (jf. side 3).

I den konkrete sag havde en udvalgsformand været formand for Kultur- og Fritidsudvalget fra 1990 til 1994 og for Teknik- og Forsyningsudvalget fra 1994-1998. For valgperioden siden 1998 havde udvalgsformanden haft to formandsposter: for Miljø- og Planlægningsudvalget fra 1998 til 1. juli 1999 og for Børn og Unge-udvalget fra 1998 til 30. september 1999.

Ministeriet lagde til grund, at udvalgsformanden efter fratræden for Miljø- og Planlægningsudvalget den 1. juli 1999 havde modtaget tre gange det sidst ydede månedlige vederlag som efterløn. Ministeriet udtalte herefter, at ved udvalgsformandens fratræden fra Børn og Unge-udvalget kunne funktionstider fra udvalgsformandens tidligere formandshverv ikke indregnes.

Opmærksomheden henledes på, at § 11 i den dagældende vederlagsbekendtgørelse (nr. 861 af 21. november 1997) svarer til § 11 i bekendtgørelse nr. 2001 af 28. oktober 2021, dog bortset fra, at § 11, stk. 3, 2. pkt., er tilføjet, og at henvisningerne til, hvilke udvalg der er eftervederlagsberettigede, i § 11, stk. 1 og 3, 1. pkt., er ændret.

Indenrigsministeriets telefonnotat af 14. juni 2001 vedr. en henvendelse fra en viceborgmester
- 4. kommunekontor