01.5.3. Om en udvalgsformands ret til eftervederlag, hvis denne vælges som borgmester i en anden kommune

12-12-2001

En amtskommune havde spurgt Indenrigs- og Sundhedsministeriet om, hvorvidt en formand for et stående udvalg i amtskommunen, der var blevet valgt til borgmester i en anden kommune, havde krav på efterløn (senere ændret til: eftervederlag).

Efter vederlagsbekendtgørelsens § 11, stk. 3, ydedes der ikke efterløn, hvis den fratrådte udvalgsformand valgtes til ”et af de i § 19 nævnte hverv.” Det fremgik ikke af ordlyden af bestemmelsen, om bestemmelsen alene omfattede hvervet som borgmester i den samme kommune, hvor vedkommende havde været udvalgsformand.

Indenrigsministeriet udtalte, at ministeriet efter en gennemgang af motiverne for at tillægge visse udvalgsformænd ret til efterløn var af den opfattelse, at vederlagsbekendtgørelsens § 11, stk. 3, ikke var begrænset til den situation, hvor en udvalgsformand valgtes som borgmester i den samme kommune eller amtskommune. En udvalgsformand i amtsrådet ville således ikke have krav på efterløn fra dette hverv ved fratræden, hvis den pågældende tiltrådte som borgmester i en kommune.

Indenrigs- og Sundhedsministeriets telefonnotat af 12. december 2001 vedr. en henvendelse fra en amtskommune
- 4. kommunekontor