01.8.9. Om bemyndigelse fra kommunalbestyrelsen til andre organer til udførelsen af en beslutning om lånoptagelse

20-02-2001

§ 41 i lov om kommunernes styrelse indebærer, at kommunalbestyrelsen ikke kan delegere kompetencen til at træffe beslutning om optagelse af lån til andre organer. Delegationsforbuddet omfatter tillige beslutninger om vilkårene for lånoptagelsen.

Det antages dog, at kommunalbestyrelsen, uanset delegationsforbuddet, kan bemyndige økonomiudvalget, borgmesteren eller administrationen til at udføre en beslutning om lånoptagelse, herunder træffe bestemmelse om valg af långiver m.v. inden for vilkår fastsat af kommunalbestyrelsen.


Indenrigsministerens svar den 20. februar 2001 på spørgsmål nr. S 1567, stillet den 8. februar 2001 af Knud Erik Kirkegaard (KF)
- j.nr.. 2001/10150-34