02.1.4. Om sagsindsigt i patientjournaler og forholdet til videregivelsesreglerne efter lov om patienters retsstilling

27-03-2002

En amtskommune havde anmodet ministeriet om en udtalelse om, i hvilket omfang amtsrådsmedlemmer havde ret til sagsindsigt i patientjournaler i tilfælde, hvor journalerne var en del af det underliggende materiale for en sag, der var optaget på dagsordenen for et amtsrådsmøde. Amtskommunen havde i den forbindelse henvist til, at adgangen til efter lov om patienters retsstilling at videregive fortrolige oplysninger om en patient til andre end sundhedspersoner var mere begrænset end amtsrådsmedlemmernes ret til sagsindsigt efter lov om kommunernes styrelse.

1. Indenrigs- og Sundhedsministeriet udtalte, at retten til sagsindsigt efter § 9 i lov om kommunernes styrelse er knyttet til varetagelsen af hvervet som kommunalbestyrelsesmedlem henholdsvis udvalgsmedlem. Det materiale, der begæres sagsindsigt i, skal derfor vedrøre et anliggende, der kan indbringes for kommunalbestyrelsen henholdsvis udvalget som kompetent organ.

Retten til sagsindsigt omfatter alle dokumenter, der vedrører sagen. Retten til sagsindsigt omfatter også dokumenter, der er undtaget fra aktindsigt efter offentlighedsloven. Også materiale, der befinder sig på (amts)kommunens institutioner, herunder sygehuse, er omfattet.

Efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets opfattelse er det grundlæggende hensyn bag bestemmelsen om sagsindsigt at sikre, at kommunalbestyrelsesmedlemmer har det fornødne grundlag for bl.a. at kunne indbringe ethvert spørgsmål om kommunens anliggender for kommunalbestyrelsen, jf. § 11, stk. 1, 1. pkt., i lov om kommunernes styrelse. Retten til sagsindsigt omfatter således som udgangspunkt også fortrolige oplysninger, der ikke eller kun i begrænset omfang kan videregives til andre. Dette gælder som udgangspunkt også oplysninger, der er fortrolige efter lov om patienters retsstilling.

2. Reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger om en patient i lov om patienters retsstilling, jf. nærmere §§ 4, 26 og 27 i lov om patienters retsstilling, omfatter enhver videregivelse af helbredsoplysninger m.v. fra en sundhedsperson til andre, herunder videregivelse af sådanne oplysninger til andre i den amtskommunale administration. Kun videregivelse af helbredsoplysninger m.v. fra en sundhedsperson er omfattet. Reglerne i lov om patienters retsstilling omfatter ikke en eventuel senere videregivelse af de pågældende oplysninger til amtsrådet fra andre i den amtskommunale administration end en sundhedsperson.

Videregivelse af oplysninger fra en sundhedsperson som følge af en begæring om sagsindsigt fra et medlem af amtsrådet er en videregivelse til andre formål end behandling. En sådan videregivelse er omfattet af videregivelsesreglerne i §§ 26 og 27 i lov om patienters retsstilling.

3. Det er Indenrigs- og Sundhedsministeriets opfattelse, at amtsrådsmedlemmers adgang til sagsindsigt i medfør af den kommunale styrelseslovs § 9 i fortrolige oplysninger om en patient forudsætter, at de omhandlede oplysninger vil kunne videregives fra en sundhedsperson i overensstemmelse med §§ 26 og 27 i lov om patienters retsstilling.

Efter § 26, stk. 2, nr. 1, i lov om patienters retsstilling kan fortrolige oplysninger om en patient videregives uden patientens samtykke, når det følger af lov eller bestemmelser fastsat i henhold til lov, at oplysningen skal videregives, og oplysningen må antages at have væsentlig betydning for den modtagende myndigheds sagsbehandling. Det er imidlertid Indenrigs- og Sundhedsministeriets opfattelse, at bestemmelsen henset til lovens formål må fortolkes således, at det udtrykkeligt skal fremgå af den pågældende lov, at fortrolige oplysninger om en patient skal videregives.

Det er på denne baggrund Indenrigs- og Sundhedsministeriets opfattelse, at fortrolige oplysninger om en patient ikke kan videregives i medfør af § 26, stk. 2, nr. 1, i lov om patienters retsstilling som følge af et amtsrådsmedlem begæring om sagsindsigt. Ministeriet her herved lagt vægt på, at det det hverken fremgår af § 9 i lov om kommunernes styrelse eller bestemmelsens forarbejder, at den pligtmæssige videregivelse af oplysninger, som sker som følge af en begæring om sagsindsigt, omfatter videregivelse af fortrolige oplysninger, der er omfattet af lov om patienters retsstilling.

Efter § 26, stk. 2, nr. 3, i lov om patienters retsstilling kan fortrolige oplysninger om en patient videregives uden patientens samtykke, når videregivelsen er nødvendig for, at en myndighed kan gennemføre tilsyns- eller kontrolopgaver. Bestemmelsen omfatter også videregivelse af oplysninger til andre dele af den amtskommunale administration til brug for tilsyns- eller kontrolfunktioner. Efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets opfattelse kan videregivelse af oplysninger til brug for udøvelsen af et amtsrådsmedlems adgang til at indbringe ethvert spørgsmål om amtskommunens anliggender for amtsrådet ikke sidestilles hermed.

Det er således sammenfattende Indenrigs- og Sundhedsministeriets opfattelse, at der ikke uden en patients samtykke kan ske videregivelse af fortrolige oplysninger om patienten som følge af et amtsrådsmedlems begæring om sagsindsigt efter § 9 i lov om kommunernes styrelse.

Reglerne i §§ 26 og 27 i lov nr. 482 af 1. juli 1998 om patienters retsstilling er pr. 1. januar 2007 erstattet af reglerne i §§ 43 og 44 i sundhedsloven, se pr. 27. januar 2022 lovbekendtgørelse nr. 210 af 27. januar 2022.

Indenrigs- og Sundhedsministeriets brev af 27. marts 2002 til en amtskommune
- 1.k.kr., j.nr. 2001/1073/080-1