02.1.5. Oversigt over kommunalbestyrelsesmedlemmers rettigheder

25-07-2002

Folketingets Udvalg for Forretningsorden havde den 10. juli 2002 stillet indenrigs- og sundhedsministeren spørgsmål nr. 24 ad beslutningsforslag B 84 om, hvilke rettigheder og redskaber et kommunalbestyrelsesmedlem havde for at få spørgsmål om kommunens økonomi behandlet i økonomiudvalget og i kommunalbestyrelsen.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet henviste i ministeriets besvarelse den 25. juli 2002 af spørgsmålet bl.a. til, at ministeriet på baggrund af en henvendelse fra Borgerlisten i Farum Kommune den 28. februar 2002 havde fremsendt et notat om visse regler i lov om kommunernes styrelse til samtlige kommunalbestyrelsesmedlemmer i Farum Kommune. Notatet indeholdt bl.a. en beskrivelse af de mindretalsgarantier, der fremgik af den kommunale styrelseslov.

Opmærksomheden henledes på, at den ekspertgruppe, der omtaltes i svaret, der skulle se på, om de redskaber, den kommunale styrelseslovgivning gav bl.a. kommunalbestyrelsen, var tilstrækkelige, efter svarets afgivelse den 11. december 2002 havde afgivet betænkning nr. 1425/2002, og at anbefalingerne i denne betænkning blev udmøntet ved lov nr. 381 af 28. maj 2003 om ændringer af den kommunale styrelseslov med flere love vedrørende bl.a. forbedring af muligheder for indsigt i den kommunale administration.

Opmærksomheden henledes endvidere på, at der ved lov nr. 1470 af 17. december 2013 er indført nye regler om mulighederne for at suspendere eller afsætte en borgmester. Notatets beskrivelse af dette spørgsmål afspejler alene den dagældende retstilstand.

Indenrigs- og Sundhedsministeriets svar af 25. juli 2002 på spørgsmål nr. 24 ad beslutningsforslag B 84 stillet af Folketingets Udvalg for Forretningsordenen, FT 2001-02 (2. samling), B 84 - bilag 118
- 1. k., j.nr. 2002/10152-3, Forvaltningsjura