02.2.1. Om et udvalgsmedlems slægtskabsinhabilitet i forbindelse med sundhedsudvalgets behandling af et forslag om ændringer i amtskommunens sygehusstruktur

18-11-2002

Udtalt, at en sag som den foreliggende vedrørende ændringer af sygehusstrukturen i en amtskommune ikke er en sag omfattet af forvaltningslovens § 2, stk. 1 og 2. Ved afgørelsen af, om amtsrådsmedlemmet havde været inhabilt i den foreliggende sag, fandt principperne i forvaltningslovens kap. 2 derfor anvendelse.

Endvidere generelt udtalt, at inhabilitet i almindelighed vil foreligge, når der er tale om personlige eller økonomiske interesser, der allerede har aktualiseret sig i dispositioner, eller hvis sådanne interesser er til stede på forhånd, f.eks. hvis der skal tages stilling til nedlæggelse af en institution, hvor den pågældende selv er ansat.

Udtalt, at bestemmelsen i § 3, stk. 1, nr. 2, i forvaltningsloven fastslår, at også et nært familiemæssigt tilknytningsforhold til en person, der selv ville være inhabil i forbindelse med behandlingen af en bestemt sag, medfører inhabilitet. Dette indebar, at såfremt amtsrådsmedlemmets ægtefælle måtte anses at have en særlig personlig eller økonomisk interesse i en sag om ændringer i sygehusstrukturen, ville amtsrådsmedlemmet være inhabilt i forbindelse med sygehusudvalgets behandling af sagen.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet fandt, at vurderingen af, om en ansat har en særlig økonomisk eller personlig interesse i en sag, der kan få betydning for den pågældendes ansættelsesforhold, i almindelighed ikke beror på, om den pågældende varetager en ledelsesmæssig eller en underordnet stilling. Risikoen for afskedigelse vil således kunne medføre en særlig personlig eller økonomisk interesse i en sag uanset stillingens karakter.

Det forhold, at medlemmets hustru ikke varetog en ledelsesmæssig eller mere overordnet stilling på et sygehus, der var omfattet af overvejelser om en ændret sygehusstruktur, var således ikke i sig selv afgørende for, om medlemmet var inhabilt efter principperne i § 3, stk. 1, nr. 2, i forvaltningsloven.

Efter det oplyste forelå der en betydelig risiko for, at medlemmets hustrus ansættelsesforhold på et sygehus, der var omfattet af overvejelser om en ændret sygehusstruktur, blev berørt af de mulige ændringer i amtskommunens sygehusstruktur. Der forelå herunder en risiko for, at medlemmets hustru blev afskediget. Indenrigs- og Sundhedsministeriet fandt på den baggrund, at der forelå en direkte økonomisk og personlig interesse for medlemmets hustru – og dermed for medlemmet – i forbindelse med sygehusudvalgets behandling af forslaget om ændringer i sygehusstrukturen i amtskommunen.

Det forhold, at spørgsmålet om ændringen af amtskommunens sygehusstruktur var af generel karakter, kunne – henset til styrken af medlemmets ægtefælles og dermed medlemmets interesse i sagen – efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets opfattelse ikke tillægges betydning ved vurderingen af, om medlemmet var inhabil i forbindelse med sygehusudvalgets behandling af forslaget. Der forelå således uanset spørgsmålets generelle karakter en konkret og aktuel interessekonflikt for medlemmet på mødet i sygehusudvalget, hvor spørgsmålet om en ændret sygehusstruktur blev drøftet.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet fandt på denne baggrund ikke, at amtskommunens sundhedsudvalg havde tilsidesat lovgivningen ved at have anset medlemmet for inhabilt i forbindelse med behandlingen af forslaget, jf. principperne i § 3, stk. 1, nr. 2, i forvaltningsloven.

Indenrigs- og Sundhedsministeriets brev af 18. november 2002 til et amtsrådsmedlem
– 2. k.kt. j. nr. 2002/1220/070-19