02.4.1. Om løbende overførsel af nærmere angiven kompetence til kommunalt fællesskab

03-01-2002

Et kommunalt fællesskab havde anmodet ministeriet om godkendelse af en bestemmelse i fællesskabets vedtægter, hvorefter hver deltagende kommune kunne beslutte at overlade til det pågældende kommunale fællesskab alle eller dele af de beføjelser, der efter den i vedtægtsbestemmelsen beskrevne lovgivning var overladt til kommunalbestyrelsen.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet udtalte, at det efter ministeriets opfattelse klart skal fremgå af vedtægterne for et kommunalt fællesskab, hvilken kompetence de deltagende kommunalbestyrelser har overført til fællesskabet. Dette indebærer, at ændringer i et kommunalt fællesskabs kompetence, herunder ved deltagernes løbende overførsel af kompetence til det kommunale fællesskab, tilsvarende kræver en ændring af vedtægterne. En sådan ændring vil efter ministeriets opfattelse skulle vedtages af kommunalbestyrelserne i de deltagende kommuner og vil skulle godkendes af tilsynsmyndigheden.

Det var imidlertid Indenrigs- og Sundhedsministeriets opfattelse, at det kan fastsættes i samarbejdsaftalen, at løbende overførsel af nærmere angiven kompetence – der ligger inden for fællesskabets formålsbestemmelse – kan aftales mellem fællesskabet og de kommuner, der konkret ønsker at overføre kompetence, uanset at det fremgår af samarbejdsaftalen, at ændringer heri kræver vedtagelse i samtlige kommunalbestyrelser. En sådan aftale mellem fællesskabet og de enkelte kommuner vil dog efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets opfattelse kræve tilsynsmyndighedens godkendelse og vil skulle optages som et bilag til samarbejdsaftalen.

Det var Indenrigs- og Sundhedsministeriets opfattelse, at den omhandlede bestemmelse i det kommunale fællesskabs vedtægter ikke i sig selv medførte overførsel af kompetence til myndighedsudøvelse til det omhandlede kommunale fællesskab, idet det ikke udtrykkeligt fremgik af bestemmelsen, om og i hvilket omfang de deltagende kommuner havde overført en sådan kompetence.

Det var endvidere Indenrigs- og Sundhedsministeriets opfattelse, at overførsel af myndighedskompetence efter den omhandlede vedtægtsbestemmelse ville kunne aftales mellem fællesskabet og de kommuner, der konkret ønskede at overføre kompetence, forudsat at tilsynsmyndigheden godkendte den pågældende aftale. Ministeriet bemærkede herved, at den i vedtægtsbestemmelsen beskrevne løbende overførsel af kompetence efter den i bestemmelsen beskrevne lovgivning (miljøbeskyttelsesloven, vandforsyningsloven og lov om kemiske stoffer) lå inden for formålsbestemmelsen i det omhandlede kommunale fællesskab (Miljølaboratoriet I/S).

Indenrigs- og Sundhedsministeriet godkendte herefter den omhandlede vedtægtsbestemmelse på vilkår blandt andet af, at aftaler om overladelse af beføjelser i henhold til den i bestemmelsen nævnte lovgivning til det kommunale fællesskab krævede Indenrigs- og Sundhedsministeriets godkendelse og optoges som et bilag til vedtægterne.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet bemærkede, at en beslutning om overførsel af kompetence til et kommunalt fællesskab efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets opfattelse skulle træffes af kommunalbestyrelsen i et møde.

Opmærksomheden henledes på, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet efter den dagældende lovgivning var tilsynsmyndighed for det omhandlede kommunale fællesskab.

Se også Indenrigs- og Sundhedsministeriets skrivelse af 24. januar 2002, der er optaget i resumédatabasen 02.4.2.

Indenrigs- og Sundhedsministeriets brev af 3. januar 2002 til et kommunalt fællesskab
- 1.k.kt., j.nr. 1999/1050-69