02.4.2. Om løbende overførsel af nærmere angiven kompetence til kommunalt fællesskab

24-01-2002

Et kommunalt fællesskab havde anmodet ministeriet om godkendelse af en bestemmelse i fællesskabets vedtægter, hvorefter en eller flere af de deltagende kommuner med tilsynsmyndighedens godkendelse kunne beslutte at overlade til det pågældende kommunale fællesskab myndighedsopgaver til varetagelse af det kommunale fællesskabs formål.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet udtalte, at det efter ministeriets opfattelse klart skal fremgå af vedtægterne for et kommunalt fællesskab, hvilken kompetence de deltagende kommunalbestyrelser har overført til fællesskabet. Dette indebærer, at ændringer i et kommunalt fællesskabs kompetence, herunder ved deltagernes løbende overførsel af kompetence til det kommunale fællesskab, tilsvarende kræver en ændring af vedtægterne. En sådan ændring vil efter ministeriets opfattelse skulle vedtages af kommunalbestyrelserne i de deltagende kommuner og vil skulle godkendes af tilsynsmyndigheden.

Det var imidlertid Indenrigs- og Sundhedsministeriets opfattelse, at det kan fastsættes i samarbejdsaftalen, at løbende overførsel af kompetence til det kommunale fællesskab, der ligger inden for fællesskabets formålsbestemmelse, kan aftales mellem fællesskabet og de kommuner, der konkret ønsker at overføre kompetence, uanset at det fremgår af samarbejdsaftalen, at ændringer heri kræver vedtagelse i samtlige kommunalbestyrelser. En sådan aftale mellem fællesskabet og de enkelte kommuner vil dog efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets opfattelse kræve tilsynsmyndighedens godkendelse og vil skulle optages som et bilag til samarbejdsaftalen.

Det var Indenrigs- og Sundhedsministeriets opfattelse, at den foreslåede vedtægtsbestemmelse indeholdt hjemmel til, at overførsel af myndighedskompetence ville kunne aftales mellem interessentskabet og de kommuner, der konkret ønskede at overføre kompetence, forudsat at Indenrigs- og Sundhedsministeriet godkendte den pågældende aftale og forudsat, at aftalen optoges som et bilag til vedtægterne.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet kunne således på de nævnte vilkår godkende den omhandlede vedtægtsbestemmelse, idet ministeriet tilføjede, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet i forbindelse med godkendelse af aftaler om kompetenceoverførsel ville påse, at den pågældende overførsel af kompetence til myndighedsudøvelse var i overensstemmelse med lovgivningen.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet bemærkede hertil, at det normalt vil være forudsat i lovgivningen, at beføjelserne til myndighedsudøvelse, det vil sige den del af den kommunale forvaltning, der består i at regulere borgernes retsforhold — typisk i form af meddelelse af forbud, påbud og tilladelser — skal udøves af kommunalbestyrelsen. Overførsel af myndighedsudøvelse til et kommunalt fællesskab kræver således som udgangspunkt særlige holdepunkter i lovgivningen.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet bemærkede endvidere, at en beslutning om overførsel af kompetence til et kommunalt fællesskab efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets opfattelse skulle træffes af kommunalbestyrelsen i et møde.

Opmærksomheden henledes på, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet efter den dagældende lovgivning var tilsynsmyndighed for det omhandlede kommunale fællesskab.

Se også Indenrigs- og Sundhedsministeriets skrivelse af 3. januar 2002, der er optaget i resumédatabasen 02.4.1.

Indenrigs- og Sundhedsministeriets brev af 24. januar 2002 til et kommunalt fællesskab, 1.k.kt., j.nr. 1997/1050-16